‘Pro­da­je­mo sa­mo hra­nu iz kru­ga 50 km oko Ča­kov­ca’

SVAKI DAN SVJEŽE Vo­će i po­vr­će ko­je taj dan ne pro­da­ju pro­izvo­đa­či vo­ze na­ve­čer ku­ći pa pre­ra­đu­ju, a slje­de­ćeg ju­tra u Šta­cun do­vo­ze svježe ubra­no

24sata - - JA, POTROŠAČ - Pi­še: DANICA PLANTAK

Pr­vi put u Hr­vat­skoj po­ljo­pri­vred­ni­ci su or­ga­ni­zi­ra­li ops­kr­b­ni la­nac i u Me­đi­mur­skom šta­cu­nu u Ča­kov­cu pro­da­ju svo­je pro­izvo­de, ka­že Va­len­ti­na Ha­džić, pred­sjed­ni­ca Udru­ge “Naj­bo­lje z Me­đi­mur­ja”.

- Pi­ta­li smo čla­no­ve udru­ge što im tre­ba i ve­ći­na je rek­la da bi otva­ra­nje pro­da­va­oni­ce bi­lo za­nim­lji­vo. Pro­izvo­đa­či su proš­li mno­go tre­nin­ga, dva­put su iš­li i u Aus­tri­ju vi­dje­ti ka­ko to oni ra­de. Po­tom smo re­gis­tri­ra­li j.d.o.o., pre­ko ko­jeg pos­lu­je­mo. Ko­le­gi­ca ko­ja ra­di u Šta­cu­nu je pro­izvo­đa­či­ca i mo­že naj­bo­lje pre­zen­ti­ra­ti pro­izvo­de čla­no­va. Ima i svo­je - objas­ni­la je Va­len­ti­na Ha­džić, pred­sjed­ni­ca Udru­ge “Naj­bo­lje z Me­đi­mur­ja”. Tre­nu­tač­no pro­da­ju oko 150 raz­li­či­tih do­ma­ćih pro­izvo­da 25 me­đi­mur­skih pro­izvo­đa­ča. Že­le na­vik­nu­ti kup­ce da nije sve ras­po­lo­ži­vo ti­je­kom ci­je­le go­di­ne kao u tr­go­vač­kim lan­ci­ma. Vo­će i po­vr­će be­re se uju­tro i svježe dos­tav­lja u Šta­cun, ko­ji ra­di od utor­ka do pet­ka od 10 do 18, a su­bo­tom od 8 do 14 sa­ti. Ako se svje­ža ro­ba ne pro­da is­ti dan, pro­izvo­đač je vo­zi ku­ći pa pre­ra­đu­je i ot­pa­da ne­ma. U Šta­cu­nu je naj­važ­ni­ja kva­li­te­ta. Ri­ječ je o ops­kr­b­nom ka­na­lu u ko­jem se po­ti­če ra­zvoj lo­kal­ne eko­no­mi­je. Ono što se u Me­đi­mur­ju pro­izve­de, u Me­đi­mur­ju se i pro­da.

RAŽENI KRUH SVAKI DRU­GI DAN

Pro­da­ja je pr­vih mje­se­ci bo­lja ne­go što su oče­ki­va­li. S mar­žom od 20 pos­to po­kri­va­ju dio tro­ško­va, a po­ma­žu Ča­ko­vec i Me­đi­mur­ska žu­pa­ni­ja. Kup­ci naj­vi­še tra­že svježe vo­će i po­vr­će, no vo­le i bu­či­ne ko­šti­ce, pr­že­ne, sla­ne i lju­te. Pa­ki­ra­nje od 50 gra­ma sto­ji šest ku­na, 100 gra­ma 12, a 200 gra­ma 24 ku­ne. - Tko uz­ga­ja sto­ku, sam pro­izvo­di hra­nu za nju, sam obra­đu­je i pre­ra­đu­je me­so, a sad je i sam mo­že pro­da­va­ti. Tak­vi pro­izvo­di no­se oz­na­ku ‘Naj­bo­lje z Me­đi­mur­ja’, na­šu mar­ku slje­di­vos­ti ko­ja kup­cu jam­či da je pro­izvod od po­čet­ka do kra­ja na­prav­ljen ru­ka­ma baš tog pro­izvo­đa­ča - objaš­nja­va Va­len­ti­na Ha­žić te do­da­je ka­ko pla­ni­ra­ju uves­ti i dos­ta­vu ro­be na kuć­ne adre­se.

U po­nu­di ima­ju i braš­no te ja­ja, a pi­le­će me­so i pre­ra­đe­vi­ne sa­mo pet­kom i su­bo­tom, za­to što je ri­ječ o kvar­lji­voj ro­bi. Do­ma­ći raženi i in­te­gral­ni pše­nič­ni kruh sti­že utor­kom, če­t­vrt­kom i su­bo­tom te ki­lo­gram sto­ji 23,80 ku­na. - Pro­izvo­đač sam uz­ga­ja ži­ta­ri­ce, ima svoj mlin, mi­je­si, pe­če i do­ve­ze kruh u du­ćan. U je­dan sat pro­da­mo 10-ak kru­ho­va. Ne­ma­mo ve­li­ke ko­li­či­ne na­mir­ni­ca. Tko že­li pri­pre­ma­ti zim­ni­cu, zo­ve i na­ru­či ko­li­ko če­ga tre­ba. Pro­izvo­đač to do­ve­ze i ku­pac u Šta­cu­nu pre­uz­me - ka­že Va­len­ti­na Ha­džić.

IMA­JU I ISTARSKU POLICU

Nu­de ra­ki­je, vi­na, med, ulja i slič­ne pro­izvo­de tri pro­izvo­đa­ča ka­ko ne bi bi­lo pre­ve­li­ka kon­ku­ren­ci­ja. Bi­la su tri na­tje­ča­ja za do­bav­lja­če pa su svi mo­gli su­dje­lo­va­ti. Mjes­ta za pro­ši­re­nje po­nu­de sad ima sa­mo za kva­li­tet­no po­vr­će. - Nije bi­la ide­ja nu­di­ti is­te pro­izvo­de ko­je ra­di što vi­še pro­izvo­đa­ča, ne­go što vi­še raz­li­či­tih pro­izvo­da - objas­ni­la je Va­len­ti­na Ha­džić.

U Šta­cu­nu pos­to­ji i is­tar­ska po­li­ca, a ri­ječ je o do­go­vo­re­noj su­rad­nji na žu­pa­nij­skoj ra­zi­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.