“Pa­nel ‘Ko to ta­mo pe­va’ bit će pra­vi hit na fes­ti­va­lu...”

24sata - - NEWS -

U Ro­vi­nju će od 19. do 22. ruj­na, We­ekend Me­dia Fes­ti­val naj­ve­ći ko­mu­ni­ka­cij­ski fes­ti­val u re­gi­ji, do­ži­vje­ti svo­je 12. iz­da­nje. Or­ga­ni­za­to­ri su ju­čer po­t­vr­di­li ka­ko naj­vi­še in­te­re­sa iz­a­zi­va pa­nel “Ko to ta­mo pe­va” na ko­jem će Se­ve­ri­na i dru­ge bal­kan­ske zvi­jez­de go­vo­ri­ti o no­vom va­lu glaz­be­nih tren­do­va.

Bit će i ja­kih no­vi­nar­skih pa­ne­la, po­put “Do­bra nas­lov­ni­ca, je do­bra nas­lov­ni­ca” na ko­jem će ured­ni­ci iz Hr­vat­ske i re­gi­je, po­put Go­ra­na Ga­vra­no­vi­ća, Velj­ka La­li­ća i Ro­ber­ta Bot­te­ri­ja, ko­men­ti­ra­ti naj­bo­lje nas­lov­ni­ce no­vi­na ko­je su obi­lje­ži­le proš­lu go­di­nu. (im)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.