Ope­ra­ci­ja kraj­ni­ka je proš­la u re­du, on­da mu je poz­li­lo i pre­mi­nuo je

BOR­BA ZA ŽIVOT Li­ječ­ni­ci su 19-go­diš­njeg pa­ci­jen­ta re­ani­mi­ra­li vi­še od sat vre­me­na

24sata - - NEWS -

Pi­še: M. IVIĆ, J. SARIĆ ČEDIĆ

Na­la­zi ob­duk­ci­je mla­di­ća (19) s oto­ka Zla­ri­na po­ka­za­li su da je mla­dić umro od za­ta­je­nja ra­da sr­ca i plu­ća. Me­đu­tim, de­talj­ni­ja pa­to­lo­ška ana­li­za po­ka­zat će ka­ko je i za­što mla­dić umro.

Sa­nja Ja­ke­lić, rav­na­te­lji­ca bol­ni­ce, rek­la nam je ka­ko bol­nič­ko is­traž­no po­vje­rens­tvo i dalje ra­di na slu­ča­ju:

- Do­go­di­la se tra­ge­di­ja, u ti­je­ku je is­tra­ga svih pos­tu­pa­ka, ali ne mo­gu vam ni­šta re­ći dok ne doz­na­mo uz­rok smr­ti, a to će bi­ti poz­na­to na­kon što stig­ne kom­plet­ni ob­duk­cij­ski na­laz. Na­rav­no, pr­vo će­mo oba­vi­jes­ti­ti obi­telj, što je i na­ša za­kon­ska duž­nost. Ipak, iz nes­luž­be­nih iz­vo­ra doz­na­li smo kro­no­lo­gi­ju tra­ge­di­je. Mla­di­ća su proš­log tjed­na na­ru­či­li u ši­ben­sku bol­ni­cu na ope­ra­ci­ju kraj­ni­ka. Na­vod­no je od dje­tinj­stva imao pro­ble­ma sa strep­to­kok bak­te­ri­jom i vr­lo čes­tim aler­gi­ja­ma. Pri­je ope­ra­ci­je pro­šao je sve pre­gle­de, uklju­ču­ju­ći va­đe­nje kr­vi i pre­gled anes­te­zi­olo­ga. Sa­mu ope­ra­ci­ju iz­ve­li su u op­ćoj anes­te­zi­ji i tra­ja­la je iz­me­đu 15 i 20 mi­nu­ta, a mla­di­ća su na­kon ope­ra­ci­je pro­bu­di­li, suk­lad­no prak­si u tim slu­ča­je­vi­ma. Pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, ope­ra­ci­ja je proš­la bez vid­lji­vih pro­ble­ma. Još 45 mi­nu­ta na­kon ope­ra­ci­je mla­di­ća su za­dr­ža­li u pros­to­ri­ji u ko­joj ga je nad­gle­da­lo me­di­cin­sko osob­lje. S pri­klju­če­nom in­fu­zi­jom u jed­nom je tre­nut­ku na­vod­no i us­tao te su ga odve­li u so­bu na odjel, gdje su ga po­sje­ti­li i čla­no­vi nje­go­ve obi­te­lji. Na­kon nji­ho­va od­la­ska mla­dić je zas­pao, a na­kon ne­kog vre­me­na mu je poz­li­lo. Od­mah su sti­gli li­ječ­ni­ci i ses­tre, po­ku­ša­li sve što su mo­gli, re­ani­mi­ra­li ga vi­še od sat vre­me­na, ali na­ža­lost ne­us­pješ­no. Mla­dić je pod nad­zo­rom bio i u sa­li gdje je operiran, iako bi tre­bao bi­ti u “so­bi za opo­ra­vak”. Tak­ve so­be tre­ba­le bi ima­ti sve bol­ni­ce, a u nji­ma bi se tre­ba­li na­la­zi­ti opre­ma za re­ani­ma­ci­ju, res­pi­ra­tor i EKG. Ši­ben­ska bol­ni­ca ima so­bu za opo­ra­vak, ali sa­mo u cen­tral­nom ope­ra­cij­skom blo­ku.

Rav­na­te­lji­ca ši­ben­ske bol­ni­ce Sa­nja Ja­ke­lić ka­že ka­ko bol­nič­ko is­traž­no po­vje­rens­tvo i dalje ra­di na slu­ča­ju, če­ka se kom­plet­ni ob­duk­cij­ski na­laz

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.