AJNE: UVI­JEK IH A LI FRKE U ŠKO­LI

VAŽNA JE PODRŠKA Po­la­zak u ško­lu, pe­ti, sed­mi i pr­vi raz­red sred­nje za uče­ni­ke, ali i ro­di­te­lje ve­li­ki je iz­a­zov

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJ­E - Pi­šu: ROZETA BOGELJIĆ, DIJANA MARIĆ

Ocje­ne se naj­vi­še pok­va­re kad dje­ca pre­la­ze iz če­t­vr­tog u pe­ti, te iz os­nov­ne u sred­nju ško­lu, po­ka­zu­ju služ­be­ne sta­tis­ti­ke. Struč­nja­ci is­ti­ču ka­ko je dje­ci te­ška pro­mje­na na­či­na ra­da u ko­joj je je­dan uči­telj u od­no­su na na­čin ra­da u ko­jem je za svaki pred­met dru­gi nas­tav­nik. Di­je­te je u tom pe­tom raz­re­du pu­no vi­še pre­pu­šte­no se­bi i svo­jim rad­nim na­vi­ka­ma, ali i ko­mu­ni­ka­cij­skim vje­šti­na­ma, Osim to­ga, po­treb­no je vri­je­me i da nas­tav­ni­ci upoz­na­ju dje­cu ko­ja se po­ne­kad te­ško sna­la­ze u no­voj si­tu­aci­ji. U sred­njoj uče­ni­ke naj­vi­še “zez­ne” kam­panj­ski na­čin ra­da ko­ji do­no­se iz os­nov­ne ško­le, rek­li su nam rav­na­te­lji sred­njih škola.

KAMPANJSKO UČENJE

U sred­njoj je po­treb­no re­do­vi­to uči­ti ka­ko bi se snaš­li u ve­ćem i te­žem gra­di­vu, no mno­gi uče­ni­ci jed­nos­tav­no sma­tra­ju ka­ko će im bi­ti do­volj­no ra­di­ti zad­nja dva-tri tjed­na. Na kra­ju od­lič­ni uče­ni­ci je­dva pro­la­ze raz­red.

Sve te pro­mje­ne, kao i sam po­la­zak u ško­lu, do­no­se iz­a­zo­ve za ci­je­lu obi­telj, a svaki ro­di­telj ba­rem je jed­nom po­tra­žio sa­vjet od “ko­le­ge” ko­ji je to pro­šao sa sta­ri­jim dje­te­tom. Ti­me se vo­di­la i Za­dran­ka Ana­ma­ri­ja Bi­lan (37), či­ji je sin Ne­reo (8) la­ni kre­tao u pr­vi raz­red, a kći Ne­via u pe­ti raz­red os­nov­ne ško­le, te je uz to i mi­je­nja­la ško­lu. Is­pri­ča­la nam je svo­ja is­kus­tva.

NO­VI REŽIM

- Ne­vi­jin pre­la­zak u vi­še raz­re­de os­nov­ne ško­le za­pra­vo je bi­la pu­no ve­ća pro­mje­na za di­je­te ne­go što je to pre­la­zak iz vr­ti­ća u ško­lu. Ne­reo to go­to­vo da nije osje­tio - uči­te­lji­ce su mu bi­le iz­vr­s­ne, a u ni­žim raz­re­di­ma sve se još ra­di kroz igru i za­ba­vu. Mis­lim da je tad naj­važ­ni­je ima­ti do­bru uči­te­lji­cu, da dje­ca kroz nju za­vo­le i ško­lu te da se s nji­ma do­ma pu­no ra­di. Pri­tom ne mis­lim da im pi­še­te do­ma­će za­da­će, ne­go da po­ka­že­te in­te­res za ško­lu, da ih sas­lu­ša­te, pi­ta­te ima li kak­ve frke i što im se zbi­va s fren­do­vi­ma. Mis­lim da je u pr­vom raz­re­du re­la­tiv­no ko­li­ko će gra­di­va zbi­lja usvo­ji­ti, ali ne bri­ni­te, svi će na­uči­ti či­ta­ti i pi­sa­ti - objaš­nja­va nam Ana­ma­ri­ja.

Kći se, na­sre­ću, bez pro­ble­ma uk­lo­pi­la u vi­še raz­re­de i u no­vu ško­lu, no pos­to­ja­lo je vri­je­me pri­la­god­be u ko­je­mu se mo­ra­la na­vik­nu­ti na no­vi režim.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.