RO­DI­TE­LJI ZA RO­DI­TE­LJE

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJ­E -

Iz sus­ta­va u ko­jem je uči­te­lji­ca po­put maj­ke do­la­ze u režim u ko­jem ne­ma vi­še za­gr­lja­ja i po­lju­ba­ca, tra­ži se sje­de­nje, učenje i is­pi­ti­va­nje. Uči­te­lji­ce vi­še ni­su maj­čin­ske fi­gu­re, one is­pr­va ne mo­gu ni po­hva­ta­ti tko je tko od dje­ce, što je nor­mal­no. Jed­nu uči­te­lji­cu za­mi­je­ni njih de­se­tak! Sav onaj od­li­čan us­pjeh ko­ji je di­je­te ima­lo mo­ra se po­nov­no do­ka­za­ti. Mi smo ima­li ma­lu fr­ki­cu s ma­te­ma­ti­kom pa je tre­ba­lo pri­hva­ti­ti da tre­ba sjes­ti i na­uči­ti. Uči­la je po sat i pol na dan sve sku­pa, iš­la je na škol­ske ak­tiv­nos­ti i pri­red­be te bi­la vri­jed­na pa se i trud is­pla­tio.

NE­KA SE OSJEĆA SIGURNO

Rek­la bih da je vri­je­me pri­la­god­be tra­ja­lo ci­je­lo pr­vo po­lu­go­di­šte i da je po­seb­no tad važ­no sje­di­ti s dje­com i slu­ša­ti ih, ko­li­ko god to bi­lo te­ško na­kon rad­nog da­na i svih dnev­nih obve­za, ka­že ma­ma Ana­ma­ri­ja.

I kći Sa­ni­je­le Bu­žim­kić Uze­lac (45) iz Pu­le ove go­di­ne kre­nu­la je u dru­gi raz­red OŠ

DO­BRO ISKUSTVO

Vi­di­ko­vac u Pu­li. Rek­la je da se nje­zi­na kćer­ki­ca proš­le go­di­ne od­lič­no uk­lo­pi­la čim je kro­či­la u ško­lu.

- Ona je još zad­nju go­di­nu bo­rav­ka u vr­ti­ću po­ka­za­la ve­li­ki in­te­res i že­lju da kre­ne u ško­lu, u tu no­vu avan­tu­ru. Zna­la je već sva slo­va te je za­pra­vo su­pru­ga i me­ne stal­no pi­ta­la kad će i ona ići u ško­lu jer je već ve­li­ka. Na­rav­no da smo pri­je po­la­ska u ško­lu vo­di­li s njom raz­go­vor ka­ko će bi­ti, že­le­ći joj ti­me po­mo­ći da se što si­gur­ni­je osjeća u no­voj sre­di­ni - is­pri­ča­la nam je Sa­ni­je­la.

Ka­že da je već is­tu si­tu­aci­ju proš­la pri­je ne­ko­li­ko go­di­na sa sta­ri­jom kće­ri pa joj je ovaj put bi­lo lak­še. Od pr­vog da­na od­lič­no se uk­lo­pi­la, a tu je ve­li­ku ulo­gu odi­gra­la i nje­zi­na raz­red­ni­ca.

- Ja­ko smo za­do­volj­ni s raz­red­ni­com na­še ško­lar­ke jer je otvo­re­na za svaki raz­go­vor, u bi­lo ko­je do­ba. Ako ima­mo bi­lo kak­ve ne­do­umi­ce, od­mah joj se ja­vi­mo i ri­je­ši­mo si­tu­aci­ju. U pr­vom raz­re­du smo kćer­ki­ci ma­lo po­ma­ga­li oko po­nav­lja­nja gra­di­va, ali ne pre­vi­še, jer je ve­ći­nu ipak odra­di­la u pro­du­lje­nom bo­rav­ku. Svi­ma bih pre­po­ru­či­la upra­vo pro­du­lje­ni bo­ra­vak, bez ob­zi­ra na to ima­ju li mo­guć­nost ču­va­nja dje­te­ta ili ne. Raz­log je taj što sam po svo­joj kće­ri vi­dje­la da u bo­rav­ku bo­lje funk­ci­oni­ra, stje­če rad­ne na­vi­ke oko re­do­vi­tog pi­sa­nja za­da­će i on­dje se ri­je­še even­tu­al­ne ne­jas­no­će po­je­di­no­ga gra­di­va ko­je su odra­đi­va­li na škol­skom sa­tu - po­di­je­li­la je svo­ja is­kus­tva. Sa­ni­je­la sma­tra ka­ko je u pr­vom raz­re­du pro­gram op­se­žan i pu­no se ra­di. - Mo­žda bih ja vi­še to kon­ci­pi­ra­la kroz ne­kak­ve igre, a ne kroz ‘bu­ba­nje’ i kroz re­če­ni­cu ‘to ta­ko mo­ra bi­ti’. Sma­tram da je sva­ko di­je­te in­di­vi­dua te sva­ko di­je­te ima svoj tem­po ra­da i uče­nja, ko­je tre­ba po­što­va­ti. Ne­ko di­je­te je, pri­mje­ri­ce, bo­lje u ma­te­ma­ti­ci, a ne­ko u hr­vat­skom je­zi­ku ili pak glaz­be­nom. Tak­ve ta­len­te tre­ba po­ti­ca­ti i ra­zvi­ja­ti is­ti­če Sa­ni­je­la.

S ob­zi­rom na to da je nje­zi­na kći kre­nu­la u dru­gi raz­red po sta­rom pro­gra­mu, nije joj pre­vi­še jas­no što do­no­si nova re­for­ma.

MAŠTOVITI PRO­GRA­MI

- Ne znam što re­for­ma kon­kret­no do­no­si u ovom tre­nut­ku, ali raz­red­ni­ca mo­je kće­ri od pr­vog da­na nas­tav­ni pro­gram pri­la­go­đa­va dje­ci kroz za­nim­lji­ve, ma­što­vi­te i pri­mje­re­ne igre, što je mo­ja kći od­lič­no pri­hva­ti­la i ta­ko je pu­no lak­še. Upra­vo za­to vo­li ško­lu i vo­li uči­ti pa to ne sma­tra kao ne­što te­ško - ka­že Sa­ni­je­la. Do­da­je da dje­cu tre­ba pus­ti­ti da sa­mi do­đu do rje­še­nja za­da­ta­ka, da po­ku­ša­ju, a tek ako im do­is­ta nije jas­no, po­tra­že po­moć ro­di­te­lja.

- U pro­du­lje­nom bo­rav­ku se i pi­šu za­da­će, a ja ih kod ku­će pre­gle­dam. Ta­ko vi­dim što je ra­di­la, a mo­žda i gdje je ne­si­gur­na, pa to za­jed­no po­no­vi­mo. Me­đu­tim, to je sve­ga po­la sa­ta dnev­no rek­la je na kra­ju Sa­ni­je­la.

Sa­ni­je­la iz Pu­le pre­po­ru­ču­je dnev­ni bo­ra­vak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.