Že­lim otvo­ri­ti tvrt­ku za ra­zvo­že­nje dje­ce

TOR­BE SU PRETEŠKE Tro­je dje­ce auto­ra se­ri­ja­la ‘Hr­vat­ski ve­li­ka­ni’ idu u os­nov­nu, sred­nju i na fa­kul­tet. Naj­važ­ni­ji su do­bri nas­tav­ni­ci, ka­že Knjaz

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJ­E -

Pi­še: MORANA ĆOSIĆ

Po­če­tak no­ve škol­ske go­di­ne nije za­obi­šao ni vo­di­te­lja, re­da­te­lja i auto­ra ne­kih od naj­gle­da­ni­jih te­le­vi­zij­skih emi­si­ja, Ro­ber­ta Knja­za (48).

Za­grep­ča­nin sa su­pru­gom Zrin­kom ima tro­je dje­ce. Sin Ema­nu­el (20) po­ha­đa fa­kul­tet, kći Sun­či­ca (17) ide u tre­ći raz­red sred­nje ško­le, a sin Lu­ka (10) uče­nik je pe­tog raz­re­da.

- Za po­če­tak, odu­vi­jek me šo­ki­ra­la te­ži­na škol­ske tor­be. Ni­sam ot­krio to­plu vo­du jer je ta­ko go­di­na­ma, ali bi­lo bi su­per kad bi ško­lar­ci dio knji­ga os­tav­lja­li u ško­li. Osim to­ga, kao i u mo­je do­ba, naj­bit­ni­ji je nas­tav­ni ka­dar.

Ima su­per nas­tav­ni­ka ko­ji su ta­len­ti­ra­ni i za­in­te­re­si­ra­ju uče­ni­ke za nas­ta­vu, a ima i onih ko­ji im ne zna­ju pre­ni­je­ti zna­nje.

UČI­TE­LJI VELIKANA

Za­pra­vo, zad­njih sto go­di­na je is­ta stvar - ka­že nam Knjaz, ko­je­ga su os­nov­no­škol­ski uči­te­lji po­seb­no za­in­tri­gi­ra­li dok je ra­dio se­ri­jal “Hr­vat­ski ve­li­ka­ni”. Ge­ni­ja Ni­ko­lu Tes­lu po­ti­cao je nje­gov nas­tav­nik ma­te­ma­ti­ke i fi­zi­ke, kao i no­be­lov­ce Ru­žič­ku i Pre­lo­ga nji­hov uči­telj oko nji­ho­va uče­nja. Ema­nu­el, tvr­di Knjaz, že­li bi­ti pr­vak svi­je­ta u wres­tlin­gu i pte­ro­dak­ti­li­čar­stvu, Sun­či­ca vo­li bu­zu­ki (grč­ki ins­tru­ment, op.a.) i svi­ra kla­vir, a Lu­ka se dvo­umi ho­će li u ži­vo­tu bi­ti re­per ili re­da­telj.

SVAŠTA SU HTJELI

- Ri­jet­ko kad ‘za­š­kri­pi’ u uče­nju, ne­ću ime­no­va­ti kod ko­ga. Ha, ha. Ina­če, moj stav oko ak­tiv­nos­ti je na ni­vou ka­me­nog do­ba, zas­tu­pam što ma­nje obve­za u dje­tinj­stvu, jer iona­ko te to če­ka kad odras­teš. No klin­ci su bi­li su­prot­nog sta­va pa sam se kroz go­di­ne na­vo­zao na pli­va­nje, no­go­met, od­boj­ku, kla­vir, gim­nas­ti­ku... Čak sam raz­miš­ljao otvo­ri­ti tvrt­ku za ra­zvo­že­nje dje­ce i spa­si­ti život mno­gim dru­gim ro­di­te­lji­ma - smi­je se Knjaz, ko­ji se na­da da će re­for­ma bi­ti po­mak na­bo­lje jer, do­da­je, na­ša dje­ca to zas­lu­žu­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.