ZABRANIT ĆE IM SATOVE NA ISPITIMA

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJ­E -

Pa­met­ne satove stu­den­ti jav­nih uči­li­šta u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji već ne­ko vri­je­me ne smi­ju no­si­ti na ispitima. No usko­ro bi mo­gli bi­ti za­bra­nje­ni baš svi ruč­ni sa­to­vi, jer je pos­ta­lo te­ško raz­li­ko­va­ti ih, ka­žu čla­no­vi ko­mi­si­je za pri­je­va­re na ispitima.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.