Ško­lu su di­zaj­ni­ra­li po uzo­ru na dje­čje sli­kov­ni­ce: Sve je za­ob­lje­no i bla­gih bo­ja

24sata - - DOM -

Hon­g­kon­ška tvrt­ka za di­zajn Karv One De­sign u ško­lu je pos­ta­vi­la ve­li­ki to­bo­gan ko­ji vo­di u ba­zen s lop­ti­ca­ma. Škola je za­miš­lje­na kao eks­pe­ri­men­tal­ni pros­tor za učenje i igru za obi­te­lji ko­je ra­de u tvrt­ki za ne­kret­ni­ne Fan­ta­sia Hol­din­gs u gra­du Chen­g­duu u Ki­ni. In­te­ri­jer od 3520 kva­drat­nih me­ta­ra osmiš­ljen je po uzo­ru na dje­čje sli­kov­ni­ce pa u nje­mu prev­la­da­va­ju pas­tel­ne bo­je te ima za­ob­lje­ne zi­do­ve i na­mje­štaj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.