OSVOJITE 500 KU­NA!

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Pi­ta že­na mu­ža:

- Sje­ćaš li pe­ca­nja na ko­je si išao pri­je mje­sec da­na?

- Ka­ko ne, bio je od­li­čan ulov! - E, pa zva­la ri­ba ko­ju si ulo­vio… Oče­ku­je ri­bi­ce!

TOTALNA POGREŠKA

Bi­je­san čo­vjek otva­ra vra­ta, is­pred ko­jih sto­je mo­mak i dje­voj­ka. Sta­ri počne vi­ka­ti na mom­ka:

- Pr­vo, re­kao sam ti da mi vra­tiš kćer ku­ći do po­no­ći, a sa­da su tri sa­ta. Dru­go, re­kao sam da ne smi­ješ pi­ti u nje­nom druš­tvu a ti, kao što vi­dim, je­dva sto­jiš na no­ga­ma. Tre­će, ta ko­ju si do­veo uop­će nije mo­ja kći!

RAZMIŠLJAN­JE

Raz­go­va­ra­ju dva poz­na­ni­ka, pa će je­dan:

- Ovaj grad je baš ču­dan. Kad ti lju­bav­ni­ca do­đe u stan, to od­mah zna ci­je­li grad, a kad ti lo­po­vi pro­va­le, nit­ko ni­šta ne zna.

NEZAHVALNA PROFESIJA

Pri­ča­ju dva li­ječ­ni­ka:

- Kad pa­ci­jent umre, on­da svi ka­žu: “Kriv je dok­tor”, ali kad ne­kim ču­dom pre­ži­vi, on­da svi ka­žu: “Bog ga je spa­sio.”

OPTIMIST

Pos­li­je svad­be Ba­ra ka­že: - Tak, Jo­žek moj, sad smo ti i ja muž i že­na do kra­ja ži­vo­ta. - Ba­ra, naj mis­li­ti od­mah na naj­gor­še. Ula­zi že­na u mes­ni­cu i pi­ta me­sa­ra:

- Ima­te svinj­sku gla­vu? Ovaj se raz­lju­ti:

- Nisi ni ti ne­ka lje­po­ti­ca!

AGRESIVNOS­T

Do­la­ze dva ma­fi­ja­ša na slav­lje. Kad su pos­lu­že­ne pu­nje­ne pa­pri­ke, je­dan od njih počne se mu­či­ti žli­com i vi­lju­škom. Ko­le­ga mu ka­že:

- No­žem, bra­te, no­žem!

Ovaj će na to:

- Ko­ga, bra­te, ko­ga?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.