IVAN­KA

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Da­la je ot­kaz tr­go­vi­ni u za­druž­noj vi­še mo­gla mje­šo­vi­te

ra­di­ti ro­be. Nije mi­ni­mal­nu dvo­krat­no pla­ću. Ma­ma

za rek­la: “Kće­ri

joj je ško­lo­va­li”. mo­ja, ni­smo

te dža­ba ra­di­ti Idu­će lje­to

na mo­ru. pla­ni­ra tet­ki u Sad

Ham­burg. od­la­zi os­ta­vio jer Deč­ko ju

je u ne že­li da

Nje­mač­ku. ide

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.