Dje­vi­ce ja­ko vo­le pri­ro­du i ži­vo­ti­nje

Is­kre­ni su pri­ja­te­lji i uvi­jek sprem­ni po­mo­ći, no ta­ko­đer su vr­lo uvred­lji­ve

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Ovim ra­ci­onal­nim i prak­tič­nim zem­lja­nim zna­kom vla­da Mer­kur, pla­net ko­mu­ni­ka­ci­je i tr­go­vi­ne. Dje­vi­ca od­go­va­ra šes­toj zo­di­ja­kal­noj ku­ći, ko­ja sim­bo­li­zi­ra sva­kod­nev­ni život, bilj­ke, po­sao, zdrav­lje, me­di­ci­nu, do­ma­će ži­vo­ti­nje, zem­ljo­rad­nju... Ja­ko su po­žr­tvov­ne i sve će uči­ni­ti za vo­lje­ne. Is­kre­ni su pri­ja­te­lji i uvi­jek sprem­ni po­mo­ći. Od­lič­ni su u pos­lu jer su iz­nim­no vri­jed­ni i ni­ti je­dan po­sao ne­će os­ta­vi­ti ne­do­vr­še­nim. Ve­li­ki su lju­bi­te­lji ži­vo­ti­nja i pri­ro­de. No Dje­vi­ce su i pre­vi­še sa­mo­kri­tič­ne, a ve­li­ka oče­ki­va­nja ima­ju i od onih ko­ji ih okru­žu­ju. Vr­lo su uvred­lji­ve, pa ne­će ola­ko pri­je­ći pre­ko nes­po­ra­zu­ma. Zna­ju tje­ra­ti inat čak i kad ni­su u pra­vu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.