NA KROVU CEN­TRU RASTU MASLINA, LUK, BRESKVE...

PRVA STVAR KO­JU MO­ŽE­TE KAO POČETNIK UZGOJITI JE

24sata - - ŽIVOT - Pi­še: ANA VUKAŠINOVI­Ć NASTAVAK NA SLJEDEĆOJ STRANICI 

Ze­le­na oaza An­dre­je Čoh, poz­na­ti­je kao Ur­ba­ne vr­tla­ri­ce, na krovu če­tve­ro­kat­ni­ce u cen­tru Za­gre­ba odu­zi­ma dah ma­lo­broj­nim po­sje­ti­te­lji­ma. Po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na u nje­mu uz­ga­ja sve - od lu­ka i maslina pa do vi­no­gra­dar­skih bre­sk­vi i ku­pi­na.

U zgra­di ži­vi od­ma­le­na pa poz­na­je sve sus­ta­na­re, ko­ji su joj do­pus­ti­li da im na krovu bu­de - ur­ba­na džun­gla.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.