JESTE LI ZNA­LI? Po­moć u do­ma­ćins­tvu: Ako u sla­noj vo­di sku­ha­te ja­ja, lak­še ih gu­li­te

24sata - - ŽIVOT -

Ka­ko bi mli­je­ko os­ta­lo du­lje svježe, do­daj­te mu pr­sto­hvat so­li. Ako mu­ku mu­či­te s gu­lje­njem ku­ha­nih ja­ja, slje­de­ći put ih sta­vi­te ku­ha­ti u sla­nu vo­du i lak­še će­te ih ogu­li­ti. Sla­na vo­da po­mo­ći će i kod kon­zer­vi­ra­nja vo­ća. Ako že­li­te da vo­će po­put ja­bu­ka i kru­ša­ka du­lje os­ta­ne svježe, krat­ko ih po­to­pi­te u sla­nu vo­du, obri­ši­te i osu­ši­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.