Sad je ide­al­no vri­je­me za pre­sa­đi­va­nje la­van­de, a od jed­no­ga gr­ma do­bi­je se čak 50 pre­sad­ni­ca

24sata - - ŽIVOT -

Ra­van krov, pri­ča An­dre­ja, odu­vi­jek je bio po­kri­ven mje­ša­vi­nom pi­je­ska i šljun­ka ka­ko bi se za­šti­tio od ošte­će­nja, a ona je na nje­ga na­ni­je­la i sloj zem­lje.

Bilj­ke uz­ga­ja u gre­di­ca­ma i te­gla­ma u kojima su sta­bal­ca breskve, ma­re­li­ce, li­mu­na, li­me­te, mas­li­ne, ja­bu­ke, kru­ške, smok­ve, ba­na­ne, ali ka­že i ka­ko kod nje ne­ma smr­za­va­nja tla jer su is­pod gri­ja­ni sta­no­vi, pa joj čak ne­ke bilj­ke i br­že doz­ri­je­va­ju.

Op­će­ni­to, nje­ga bi­lja­ka zi­mi je jed­nos­tav­na, ka­že An­dre­ja. Zi­me su sve to­pli­je pa u za­tvo­re­ni pros­tor ci­tru­se ili mas­li­nu uno­si tek kad za to pro­ci­je­ni da je po­treb­no.

RADIONICE ZA ZNATIŽELJN­E

- Ako su tem­pe­ra­tu­re is­pod nu­le du­lje od tri da­na, mo­ra­ju u za­šti­će­ni pros­tor jer im se u pro­tiv­nom ošte­ću­je ko­ri­jen i pro­pa­da­ju. Mas­li­ne su ot­por­ne, a od svih vo­ća­ka na mo­jem krovu breskve vi­no­gra­dar­ke su naj­ja­če. Vr­lo su ot­por­ne i snaž­ne te ne tra­že pu­no bri­ge i sva­ka­ko ih pre­po­ru­ču­jem ka­že vr­tlar­ka.

Osim što u ovoj oazi mi­ra čes­to pi­je ka­vu, to je i mjes­to odr­ža­va­nja vr­tlar­skih ra­di­oni­ca za sve znatiželjn­e i po­čet­ni­ke. Jed­nu tak­vu ra­di­oni­cu spre­ma u pe­tak, 13. ruj­na.

- Uz­goj bi­lja u ma­lom vr­tu ili na bal­ko­nu ne mo­že pre­hra­ni­ti ci­je­lu obi­telj, ne­go je vi­še za upoz­na­va­nje s pri­ro­dom, za ople­me­nji­va­nje pros­to­ra, a po­seb­no je za­nim­lji­vo za dje­cu kad se ne­što be­re - smi­je se. Pri­je dvi­je go­di­ne uze­la je dvi­je pre­sad­ni­ce breskve vi­no­gra­dar­ke od pri­ja­te­lja iz vr­ta i po­sa­di­la ih u te­glu.

- Kad su kre­nu­li pr­vi plo­do­vi, ni­sam oče­ki­va­la da ću na kra­ju se­zo­ne na­bra­ti dvi­je ki­le bre­sa­ka - ka­že i do­da­je da vam za to ne tre­ba ni ve­li­ki bal­kon. Prva stvar ko­ju mo­že­te, kao početnik uzgojiti, sad po zi­mi, su salata i rot­k­vi­ce. Vri­je­me da na­ras­te od kli­ja­nja je 20 da­na. Salata se si­je u pli­će, ši­re po­su­de, po­treb­no ju je pu­no za­li­je­va­ti, a do­hra­na nije po­treb­na. Lje­ti su tu pa­pri­ke i cher­ry raj­či­ce, ko­je su pu­no bo­ljeg oku­sa.

CELER ZAMRZNITE ZA ZI­MU

- Za­čin­sko bi­lje lje­ti je naj­to­le­rant­ni­je, a je­dan grm ti­mi­ja­na ili bo­silj­ka dos­ta­tan je za ci­je­lu se­zo­nu. Bo­si­ljak, pri­mje­ri­ce, be­rem kra­jem de­ve­tog mje­se­ca i ra­dim od nje­ga pes­to ili ga po­mi­je­šam s mas­li­no­vim uljem i za­mrz­nem u po­su­di­ca­ma za led. Od­lič­no do­đe u ju­ha­ma i va­ri­vi­ma ti­je­kom zi­me - ka­že Za­grep­čan­ka. Ce­le­ru za­mr­za­va stap­ke, a list na­sjec­ka i za­mrz­ne. Od za­či­na tu je i grm lo­vo­ra ko­ji od­lič­no dje­lu­je i kao ukras­na bilj­ka u te­gli na sva­kom bal­ko­nu jer ga se mo­že ku­pi­ti već oform­lje­nog u ku­glu. U je­sen mo­že­te raz­m­na­ža­ti rez­ni­ca­ma, od­nos­no is­pel­ca­ti mno­ge bilj­ke, po­seb­no la­van­du, ru­žma­rin...

- Od gr­ma vr­tlar­skim ška­ra­ma odre­ži­te gran­či­cu, ski­ni­te joj gor­nji dio i po­ski­daj­te­što vi­še do­njih lis­to­va ka­ko ne bi cr­pi­li vo­du i hra­nu. Za­pik­ni­te u zem­lju i pus­ti­te da se pri­mi. Nije je po­treb­no pri­je na­ma­ka­ti u vo­di, to se obič­no ra­di sa sob­nim bilj­ka­ma. Od­li­čan je to dar za Bo­žić ko­ji mo­že­te pri­pre­mi­ti već sad - sa­vje­tu­je i ka­že da iz jed­no­ga gr­ma mo­že­te do­bi­ti i do 50 pre­sad­ni­ca.

JED­NA ILI DVI­JE ĆE PRESUŠITI

- Ne boj­te se ne­us­pje­ha i ne oča­ja­vaj­te da ne zna­te bri­nu­ti za bilj­ku, jer će vam od de­set pre­sad­ni­ca ba­rem jed­na ili dvi­je presušiti. Ne­us­pjeh je dio uče­nja - za­klju­ču­je.

PAZITE DA VAM TEGLE NE UNEREDE MAČKE JER STA­BAL­CA MO­GU UVENUTI, SA­VJE­TU­JE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.