Te­pih se mo­že do­bro opra­ti pri­prav­kom od oc­ta i so­de bi­kar­bo­ne

24sata - - ŽIVOT -

Na­pra­vi­te sa­mi sred­stvo za čiš­će­nje te­pi­ha. Uz­mi­te po­la li­tre vo­de, žli­či­cu te­ku­ćeg sa­pu­na, tri žli­ce bi­je­log oc­ta, šest žli­ca so­ka od li­mu­na, žli­cu so­de bi­kar­bo­ne te par ka­pi ete­rič­nog ulja na­ran­če ili li­mu­na. Sve sas­toj­ke uba­ci­te u bo­cu s ras­pr­ši­va­čem, do­bro pro­muć­kaj­te da se sve po­ve­že, a so­da bi­kar­bo­na ras­to­pi. Na­ne­si­te na te­pih, utr­ljaj­te čet­kom i os­ta­vi­te da te­ku­ći­na ma­lo is­pa­ri. Kad se te­pih osu­ši, usi­saj­te. Od ete­rič­nog ulja te­pih će još da­ni­ma mi­ri­sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.