Za ma­nje pra­ši­ne u do­mu tre­ba re­do­vi­to čis­ti­ti i kli­ma-ure­đaj

24sata - - ŽIVOT -

Ka­ko biste sma­nji­li pra­ši­nu u do­mu i čis­ti­li što rje­đe, ne ko­ris­ti­te pe­ru­šku. Ona sa­mo pre­ba­cu­je pra­ši­nu s jed­nog mjes­ta na dru­go. Bi­raj­te kr­pe ko­je će upi­ti pra­ši­nu te ih ope­ri­te. Na­pra­vi­te smje­su za čiš­će­nje od po­la li­tre vo­de i do­daj­te ne­ko­li­ko ka­pi ete­rič­nog ulja. Uro­ni­te pa­muč­nu kr­pu, pro­ci­je­di­te i obri­ši­te praš­nja­vu po­vr­ši­nu. Re­do­vi­to mi­je­njaj­te vre­ći­ce u usi­sa­va­ču i čis­ti­te fil­tar ka­ko se os­ta­ci pra­ši­ne ne bi po­nov­no ras­pr­ši­li po ku­ći. Iz is­tog razloga obra­ti­te po­zor­nost na re­do­vi­to čiš­će­nje kli­ma-ure­đa­ja i gri­ja­li­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.