Dri­je­ma­nje je zdra­vo: Po­pod­nev­ni san sma­nju­je ri­zik od sr­ča­nog uda­ra

24sata - - ZDRAVLJE -

Po­pod­nev­no spa­va­nje sma­nju­je ra­zi­nu stre­sa. Ono je do­bro i za zdrav­lje krv­nih ži­la, a is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da spa­va­nje jed­nom ili dva pu­ta tjed­no mo­že sma­nji­ti mo­guć­nost od sr­ča­nog i mo­žda­nog uda­ra. Na­ime, ri­zik je ma­nji za 48 pos­to. Ide­al­na du­lji­na po­pod­nev­nog sna, pre­ma struč­nja­ci­ma, je 90 mi­nu­ta, a mi­ni­mal­no dri­je­ma­nje tre­ba­lo bi tra­ja­ti je­dan sat.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.