Bez stre­sa u ško­li: Maj­ka ‘osmis­li­la’ gumb za zagrljaje

24sata - - ZDRAVLJE -

Od­la­zak pr­va­ši­ća u ško­lu ka­oti­čan je za di­je­te, ali i ro­di­te­lja. U gru­pi The Mot­her­lo­ad na Fa­ce­bo­oku jed­na je maj­ka po­ka­za­la ka­ko se ona opros­ti­la sa svo­jim dje­te­tom. - Na­cr­ta­la sam sr­ce na svoj i nje­gov dlan te rek­la da ga pri­tis­ne kad mi že­li pos­la­ti za­gr­ljaj - na­pi­sa­la je Lo­uise Mal­lett iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.