Be­irut ot­ka­zao Za­greb zbog bo­les­ti Con­do­na

24sata - - SHOW -

U Tvor­ni­ci kul­tu­re 13. lis­to­pa­da tre­bao je gos­to­va­ti in­die folk bend Be­irut, no taj je nas­tup ot­ka­zan, kao i njih još 27 u sklo­pu eu­rop­ske i ame­rič­ke tur­ne­je. Os­ni­vač i fron­t­men gru­pe Zach Con­don (33) ima akut­ni la­rin­gi­tis, zbog če­ga ne mo­že pje­va­ti. Po­ku­ša­va­li su ga “os­po­so­bi­ti” i oz­dra­vi­ti, jer u pi­ta­nju je pu­no kon­ce­ra­ta, no nije iš­lo, mo­ra­li su ot­ka­za­ti broj­ne nas­tu­pe. Bend je ove go­di­ne iz­dao pe­ti stu­dij­sku al­bum “Gal­li­po­li”, a ovo bi im bi­lo pr­vi put da gos­tu­ju u Hr­vat­skoj. Be­irut je je­dan od naj­z­na­čaj­ni­jih ben­do­va zad­njih 15 go­di­na. (dl)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.