DJEVOJKE, PAZITE DA VAM MI­JO NE UKRADE TANGICE...

CURE, NAVALITE! Za sves­tra­nog va­tro­gas­ca u bor­bi je os­ta­lo 17 da­ma. Mi­jo im se svi­ma na pr­vu ja­ko svi­dio

24sata - - SHOW - Pi­še: RENATO JUKIĆ

Za­ba­vi­te se ma­lo na svo­jem ži­vot­nom pu­tu, na­pi­sao je no­vi Gos­po­din Sa­vr­še­ni, Mi­jo Ma­tić (27), na svo­jem pro­fi­lu na Ins­ta­gra­mu pri­je dvi­je go­di­ne uz fot­ku na ko­joj je nje­go­va gu­za u tan­ga­ma u pr­vom pla­nu.

Tad vje­ro­jat­no nije raz­miš­ljao ka­ko će usko­ro bi­ti na ma­lim ekra­ni­ma u RTL-ovu showu, no sim­pa­tič­nom Siš­ča­ni­nu ša­le na nje­gov ra­čun ne sme­ta­ju.

- Pa tko te na­go­vo­rio na tan­ge? Bu­deš mi ih ne­kad po­su­dio? Što se do­ga­đa Mi­jo? - pi­ta­li su ga pra­ti­te­lji, a Mi­jo je sve okre­nuo na ša­lu: - Pa evo, tu su ma­lo za pro­mje­nu...

‘VOLIM BI­TI ZALJUBLJEN’

U po­ne­dje­ljak je Mi­jo pred­stav­ljen kao na­s­ljed­nik Go­ra­na Ju­re­ne­ca (39) na po­zi­ci­ji Gos­po­di­na Sa­vr­še­nog. Ra­di kao tre­ner fit­ne­ssa, va­tro­ga­sac i mo­del, a pre­ma pr­vim re­ak­ci­ja­ma nje­go­vih 19 udva­ra­či­ca, imat će te­žak po­sao oda­bra­ti onu pra­vu, jer se na pr­vu svi­dio baš svi­ma.

- Moj je život stvarno pre­li­jep, ali že­lio sam pro­ži­vje­ti no­vo za­nim­lji­vo iskustvo i vi­dje­ti što će mi to do­ni­je­ti u ži­vo­tu. Bio sam zaljubljen i lju­bav je naj­ljep­še sta­nje u ko­jem čo­vjek mo­že bi­ti, a sad mo­gu re­ći da sam spre­man za no­vu lju­bav. I dalje mi se sve ovo čini lu­do - re­kao je Mi­jo. Ro­đen je u Ljub­lja­ni, a dje­tinj­stvo je pro­veo u Si­sku. Zbog na­ga­nja­nja no­go­met­ne ka­ri­je­re mlad se pre­se­lio u Za­greb, ali oz­lje­da mu je uni­šti­la sno­ve. No nije se pre­dao...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.