‘Pa­uli­na, ja ti že­lim pu­no sri­će’

ZAKOPALA SJEKIRU Da­me su ra­to­va­le, ali sad se spre­ma ve­li­ka po­mir­ba...

24sata - - SHOW - Pi­še: IVA­NA PRGOMET

NEVIN SUD

Sa­vje­tu­jem na­tje­ca­te­lji­ma da se za­lju­be i uda­ju. A far­me­ra se osva­ja šar­mom i in­te­li­gen­ci­jom, sa­vje­to­va­la je Ne­ven­ka Be­ka­vac (42) na­tje­ca­te­lje no­ve, in­ter­na­ci­onal­ne, se­zo­ne showa “Lju­bav je na se­lu”.

Ne­vi je od­mah za oko “za­peo je­dan će­la­vi, žes­to­ki, skroz oši­ša­ni” (Sreć­ko Po­nja­vić), ko­ji se do­pao i nje­zi­noj “ne­pri­ja­te­lji­ci”, Pa­uli­ni To­mi­čić (37). Na­ime, dvi­je da­me su proš­le go­di­ne ma­lo “za­ra­ti­le” kad se Ne­vi nije svi­dje­lo Pa­uli­ni­no pro­mi­sku­itet­no po­na­ša­nje u showu, ali po­nos­na Si­njan­ka od­lu­či­la je za­uvi­jek za­ko­pa­ti rat­nu sjekiru s Pa­uli­nom, ko­ja se po tre­ći put prijavila u agro­re­ality.

- Ne­ma ve­ze što je to­li­ko pu­ta ula­zi­la u show, to je ok, ne­ka tra­ži lju­bav dok ne na­đe sva­ka­ko. Jed­nom će upa­li­ti onaj pra­vi - ka­že Ne­ven­ka, ko­ja ne vi­di ni­šta spor­no u Pa­uli­ni­nu iz­a­zov­nom odi­je­va­nju.

- Vi­dje­la sam je u ha­lji­ni kak­vu i ja imam. Baš joj je li­je­po sta­ja­la - ka­že Ne­ve, ko­joj u zad­nje vri­je­me ne­dos­ta­je noć­ni život.

- Ne­ki dan sam bi­la kas­no na mi­si, a na­kon to­ga na pi­ću s pri­ja­te­lji­ca­ma. Fa­li mi pu­no to­ga u ži­vo­tu. Da ba­rem moj Zvo­ne vo­li pu­to­va­ti, a on ku­ka ka­ko ne­ma nov­ca. Ja bih ma­lo do Be­ča i Nje­mač­ke - za­klju­ču­je.

Ne­ma ve­ze što se Pa­uli­na vra­ća tre­ći put u show, ka­že Be­ka­vac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.