Dvod­nev­na Ča-val fe­šta spre­ma se 11. i 12. lis­to­pa­da u za­gre­bač­kom klu­bu Bo­oga­loo, a istarsku fe­štu u Za­gre­bu pre­dvo­dit će Dra­žen Tu­ri­na Ša­je­ta (47), Gus­ta­fi, Li­vio Mo­ro­sin (56) te, na­rav­no, ne­iz­bjež­ni Alen Vi­ta­so­vić (51).

24sata - - SHOW -

- Oče­ku­jem spek­takl. U Za­gre­bu nas­tu­pam sa svo­jim is­tar­skim pri­ja­te­lji­ma i ko­le­ga­ma te uvi­jek na­pra­vim show. U me­tro­po­li ži­vi pu­no na­ših stu­de­na­ta, ali me­ne vo­le i pur­ge­ri. Uvi­jek na­pu­nim dvo­ra­nu - naj­av­lju­je nam kon­cert­ni vi­kend Alen. O nje­go­vim nas­tu­pi­ma po­s­ljed­njih go­di­na pre­pri­ča­va­ju se ko­je­kak­ve aneg­do­te, po­jav­lju­ju vi­de­os­nim­ke, ali jed­no je sigurno. Vi­ta­so­vić ima svo­ju pu­bli­ku, a čak i kad ga glas ne slu­ša naj­bo­lje ili na tre­nu­tak za­bo­ra­vi tekst, Ale­no­vi obo­ža­va­te­lji spremno uska­ču.

- Lju­di pre­poz­na­ju emo­ci­ju. Ne­kad dav­no, kao mla­đi, spre­mao sam s ben­dom set-lis­te, ali sam ubr­zo odus­tao od to­ga. Ne pri­pre­mam se za svir­ke vi­še uop­će. Mi se u gar­de­ro­bi do­go­vo­ri­mo s čim će­mo otvo­ri­ti, a pos­li­je iona­ko tre­ba pra­ti­ti pu­bli­ku re­kao je Alen. (B. Pu­šić)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.