Is­ta je kao maj­ka Cin­dy

24sata - - SHOW - Pi­še: RENATO JUKIĆ

CIN­DY 1990. GO­DI­NE

Ovo­ga vi­ken­da sve oči u New Yor­ku bi­le su upr­te u Ka­iu Ger­ber (19). Mlada ma­ne­ken­ka, naj­poz­na­ti­ja kao kći su­per­mo­de­la Cin­dy Crawford (53), doš­la je na za­ba­vu u uskoj, kož­noj ha­lji­ni, kak­vu je pri­je 29 go­di­na “fu­ra­la” i nje­zi­na maj­ka.

- Kao da gle­da­te Cin­dy. Ne­vje­ro­jat­no. Čini se da je mlada

KAIA 2019. GO­DI­NE

Kaia ma­lo ‘ko­pa­la’ po sta­rim fot­ka­ma svo­je maj­ke pa je naš­la in­s­pi­ra­ci­ju za ovu ha­lji­nu pi­sa­li su obo­ža­va­te­lji uz nje­zi­nu obja­vu na Ins­ta­gra­mu. Mlada da­ma na druš­tve­nim mre­ža­ma ima pra­vu voj­sku pra­ti­te­lja pa nje­zi­ne obja­ve vjer­no pra­ti vi­še od 4,5 mi­li­ju­na obo­ža­va­te­lja. - Za­hval­na sam na sve­mu što imam. Mo­ja lje­po­ta i sa­mo­uvje­re­nost do­la­ze iz du­bi­ne du­še - rek­la je Kaia, ko­ja se­be vo­li opi­si­va­ti kao “sta­ru du­šu u mla­dom ti­je­lu”.

- To je za­to što ra­zu­mi­jem ne­ke stva­ri ko­je ni­kad ni­sam na­uči­la - tvr­di Kaia.

Maj­ka Cin­dy u sve­mu po­dr­ža­va svo­ju kćer, ko­ja već sad ima ja­ko us­pješ­nu ka­ri­je­ru i po­za­ma­šan iz­nos na ra­ču­nu, ali te­ško da će us­pje­ti dos­ti­ći ka­ri­je­ru svo­je zgod­ne maj­ke...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.