U Za­greb na­kon 17 go­di­na sti­že en­gle­ski bend King Prawn

24sata - - SHOW -

Je­dan od kul­t­nih ben­do­va en­gle­ske un­der­gro­und punk-rock sce­ne, King Prawn, u pe­tak, 13. ruj­na, nas­tu­pa u za­gre­bač­kom Vin­ta­ge In­dus­tri­al Ba­ru, go­to­vo 17 go­di­na na­kon zad­njeg nas­tu­pa pred hr­vat­skom pu­bli­kom, naj­a­vi­li su or­ga­ni­za­to­ri kon­cer­ta Dir­ty Old Bo­oking i Vin­ta­ge In­dus­tri­al Bar. Nji­ho­va glaz­ba sa­dr­ži ele­men­te pun­ka, roc­ka, har­d­co­ra, me­ta­la, ska, reg­ga­ea i hip-ho­pa, a čla­no­vi ben­da iz­mis­li­li su i svoj žanr ko­ji na­zi­va­ju “wil­d­style” (div­ljač­ki). Zbog ori­gi­nal­nos­ti ih fa­no­vi čes­to na­zi­va­ju naj­za­bav­ni­jim li­ve ben­dom. (hi)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.