KNOLL U ‘ZVI­JEZ­DE VRIŠTE’ BACILA MU JE BANANU U GLA­VU: ‘DAJ, OPUSTI SE’

VATRENO U AUTU Iva­na Knoll odva­ži­la se na vož­nju s Ju­rjem Še­ba­ljem. U iz­a­zo­vu je mo­ra­la na­pra­vi­ti fi­nu bananu split

24sata - - SHOW - Pi­še: VEHMIR DŽAKMIĆ

Aaa, ode ba­na­na, vik­nu­la je Iva­na Knoll u no­vom nas­tav­ku se­ri­ja­la u ko­jem poz­na­ti vrište kod naj­bo­ljeg hr­vat­skog vo­za­ča Ju­ra­ja Še­ba­lja.

- Na Ins­ta­gra­mu imam vi­še mu­ških pra­ti­te­lja, to mi je ne­ka­ko i lo­gič­no - rek­la je Iva­na, a Ju­raj se na­do­ve­zao da joj on mo­že pre­ba­ci­ti još svo­jih pra­ti­te­lja ko­ji vo­le aute i br­zi­nu.

Iva­na je u jav­nos­ti pos­ta­la poz­na­ta na­kon Svjet­skog pr­vens­tva u Ru­si­ji, gdje je sve za­lu­di­la svo­jim broj­nim fo­to­gra­fi­ja­ma, a Ju­ra­ja je naj­vi­še za­ni­ma­lo je li na utak­mi­ce iš­la svo­jom vo­ljom. - Na­rav­no da je­sam! Us­li­ka­li su me, ja sam bi­la u do­broj ha­lji­ni i ta­ko je sve kre­nu­lo - od­go­vo­ri­la je Iva­na. Ju­ra­ju je ot­kri­la ka­ko ne­ma naj­dra­ži klub za ko­ji na­vi­ja, ali za­to ne pro­pu­šta ni jed­nu utak­mi­cu “Va­tre­nih”. Čes­to pus­ti su­zu kad igra­ju na­ši deč­ki. - Ako već mo­ram od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje za ko­ga na­vi­jam, ci­je­la Her­ce­go­vi­na na­vi­ja za Haj­duk, pa ta­ko i ja - priz­na­la je Iva­na. U iz­a­zo­vu je mo­ra­la na­pra­vi­ti bananu split za Še­ba­lja ko­ji ju je br­zom vož­njom, oš­trim za­vo­ji­ma i drif­ta­njem po­ku­šao omes­ti u to­me. I us­pio je. Ba­na­ne, sla­do­le­da i šla­ga bi­lo je svu­da po autu, sa­mo ne u po­su­di u ko­joj su tre­ba­li bi­ti.

- Mis­lim da je sad Še­balj vi­še vri­štao od me­ne jer je ba­na­ne split bi­lo po­svu­da - re­zi­mi­ra­la je Iva­na vož­nju.

Iz auta je iz­aš­la sva za­pr­lja­na. - Br­za vož­nja je ne uz­bu­đu­je pre­vi­še, ali za­to o no­go­me­tu ne zna­mo ni­šta, a ba­na­na split je na asfal­tu, gdje nije tre­ba­la bi­ti - s pod­smi­je­hom je ko­men­ti­rao Ju­raj. Za­pra­ti­te Yo­uTu­be ka­nal 24sata, a se­ri­jal “Zvi­jez­de vrište” pra­ti­te sva­ke sri­je­de i uži­vaj­te u no­vim vož­nja­ma re­li vo­za­ča.

Še­balj je u autu tes­ti­rao Iva­ni­no zna­nje o no­go­me­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.