‘Hr­va­ti, ima­te pre­div­ne lju­de, hra­nu i zem­lju’

FES­TI­VAL SVJETSKE KNJIŽEVNOS­TI Za­gre­bač­ka pu­bli­ka uži­va­la je u pre­da­va­nju naj­pro­da­va­ni­jeg ar­gen­tin­skog pis­ca Jor­gea Bu­caya NI­SAM JE­DI­NI KO­JI IMA DO­BRO MIŠLJENJE O VAŠOJ ZEM­LJI, PRIČAO SAM I S DRU­GI

24sata - - SHOW - Pi­šu: MISLAV BOSANČIĆ, EMIRAT ASIPI

Evo me u Za­gre­bu, zar mi je po­treb­no išta vi­še? Ima mjes­ta u ko­ja do­la­ziš opet, opet i opet, i u ko­ja se vra­ćaš. Ja se u Za­greb vra­ćam, re­kao je Jor­ge Bu­cay (69), pi­sac ko­ji je do­šao u Hr­vat­sku kao gost sed­mog Fes­ti­va­la svjetske književnos­ti. Po­la sa­ta pri­je pre­da­va­nja ar­gen­tin­skog pis­ca u Hr­vat­skom glaz­be­nom za­vo­du, red za ulaz pro­te­zao se na do­bar dio Gun­du­li­će­ve uli­ce. Kad je ušao u dvo­ra­nu, do­bio je ogro­man apla­uz i ova­ci­je, či­ni­lo se kao gos­to­va­nje rock zvi­jez­de. Na po­čet­ku pre­da­va­nja ot­krio ka­ko bi svi mo­ra­li se­bi pos­ta­vi­ti tri pi­ta­nja ko­ja bi mo­ra­li da­ti za­do­vo­lja­va­ju­ći od­go­vor, a to su: ‘’Tko sam’’, ‘’Gdje idem’’ i ‘’S kim idem’’. To je pot­kri­je­pio pri­ča­ma iz knji­ge ko­ju je pred­sta­vio ‘’Pri­če ko­je su me na­uči­le tko sam’’. Po­čeo je s baj­kom ‘’Ruž­no pa­če’’, jer mu je upra­vo tu baj­ku otac pričao svaki put pri­je spa­va­nja. Bu­cay nije odu­šev­ljen sa­mo Za­gre­bom, već ci­je­lom Hr­vat­skom. - Hr­va­ti, mo­ra­te bi­ti sret­ni jer ima­te pre­div­nu zem­lju i lju­de. Hra­na vam je od­lič­na, glaz­ba ta­ko­đer. I ni­sam je­di­ni ko­ji ima ova­ko do­bro mišljenje o vašoj dr­ža­vi, pričao sam i s dru­gim pis­ci­ma ko­ji su mi rek­li da ste gos­to­prim­lji­vi i dra­gi, hva­la vam zbog to­ga - priz­nao nam je. Ina­če, on je ro­đen u Bu­enos Ai­re­su, gdje je di­plo­mi­rao me­di­ci­nu te se spe­ci­ja­li­zi­rao za po­dru­čje psi­hič­kih bo­les­ti. Kao psi­hi­ja­tar i psi­ho­te­ra­pe­ut ra­dio je u kli­ni­ka­ma i or­di­na­ci­ja­ma, za­tim je dr­žao pre­da­va­nja u knjiž­ni­ca­ma, ško­la­ma i ka­za­li­šti­ma te je na­po­s­ljet­ku sti­gao do ra­di­ja i vlas­ti­tog pro­gra­ma na ar­gen­tin­skoj te­le­vi­zi­ji. Kas­ni­je se po­sve­tio svo­joj dru­goj ak­tiv­nos­ti, pi­sa­nju. Nje­go­ve knji­ge pre­ve­de­ne su na 24 je­zi­ka i pos­ta­le su bes­t­se­le­ri u vi­še od 30 ze­ma­lja. Pri­je nje­ga, pre­da­va­nje je imao Bur­han Sön­mez, (54), je­dan od naj­na­gra­đi­va­ni­jih i naj­vi­še pre­vo­đe­nih su­vre­me­nih tur­skih auto­ra. Od nje­go­vih ro­ma­na po­seb­no se is­ti­če ‘‘Is­tan­bul, Is­tan­bul’’, u ko­jem če­tvo­ri­ca za­tvo­re­ni­ka go­vo­re o dva Is­tan­bu­la, vid­lji­vo­me i pod­zem­no­me. Fes­ti­val svjetske književnos­ti tra­je do 14. ruj­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.