VARAŽDIN OSTAO BEZ KAPETANA: JERTEC OTI­ŠAO IGRATI U AUS­TRA­LI­JU

24sata - - SPORT -

Da­rio Jertec u Va­ra­ždi­nu je igrao od 2016. go­di­ne. Pro­šao je s klu­bom tre­ću i dru­gu hr­vat­sku li­gu, iz­bo­rio pr­vo­li­ga­ško druš­tvo, a on­da pot­pi­sao

za aus­tral­skog pr­vo­li­ga­ša Wes­tern Uni­ted. A ta­mo će igrati i s ta­li­jan­skim ve­li­ka­nom Ale­ssan­drom Di­aman­ti­jem...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.