U ana­li­zi utak­mi­ca pro­tiv Slo­vač­ke i Azer­baj­dža­na iz­bor­nik je u pr­vi plan že­lio sta­vi­ti četiri nova igra­ča ko­ji su is­ko­ris­ti­li pri­li­ku.

24sata - - SPORT -

- Do­bi­li smo Pet­ko­vi­ća, ko­ji je po­t­vr­dio da zna sa­ču­va­ti lop­tu i bi­ti opa­san za pro­tiv­ni­ka, tak­vog igra­ča ni­smo ima­li. Do­bi­li smo i Vla­ši­ća, nje­go­vu oko­mi­tost, raz­no­vr­s­nost i opas­nost za gol, on je ta­ko­đer po­t­vr­dio vi­so­ku kla­su i oprav­dao po­vje­re­nje. Iako je u ove dvi­je utak­mi­ce ma­nje igrao, Bre­ka­lo je još jed­nom po­t­vr­dio da mo­že bi­ti ite­ka­ko ko­ris­tan. Te na kra­ju Livaković, ko­ji je bio si­gu­ran na go­lu. Hr­vat­ska nije no­go­met­na ve­le­si­la ko­ja ima 50 kva­li­tet­nih igra­ča i zbog to­ga ne smi­je­mo za­tva­ra­ti vra­ta ni­ko­me, a svaki no­vi kva­li­te­tan igrač u kon­ku­ren­ci­ji za nas je po­put su­hog zla­ta - go­vo­ri Da­lić.

ULOŽIT ĆU DODATNI NAPOR

Na­kon ovih ri­je­či iz­bor­ni­ka na­met­nu­lo se pi­ta­nje o iz­os­tan­ku Iva­na Ra­ki­ti­ća. Uoči Slo­vač­ke iz­bor­nik se sa­mo krat­ko os­vr­nuo na Iva­no­vo ot­ka­zi­va­nje jer nije že­lio re­me­ti­ti mir i kon­cen­tra­ci­ju, no na­kon sve­ga otvo­re­no je pro­go­vo­rio i o toj te­mi:

- Ivan je je­dan od onih ko­ji su hr­vat­sku re­pre­zen­ta­ci­ju proš­log lje­ta u Ru­si­ji uči­ni­li ve­li­kom, je­dan od onih ko­ji su hr­vat­ske na­vi­ja­če uči­ni­li po­nos­ni­ma, a me­ne dru­gim iz­bor­ni­kom na svi­je­tu. On će zbog sve­ga što nam je svi­ma dao za­uvi­jek ima­ti mo­je po­što­va­nje i zbog to­ga ću ulo­ži­ti dodatni napor da se ta si­tu­aci­ja ko­nač­no ri­je­ši. Bi­li smo Olić i ja kod nje­ga u svib­nju, na­kon če­ga je ot­ka­zao zbog oz­lje­de, sad je ot­ka­zao zbog mo­gu­ćeg tran­sfe­ra i zbog to­ga što nije bio 100 pos­to u no­go­me­tu. Ja ga na­kon sve­ga oče­ku­jem na okup­lja­nju uoči Ma­đar­ske jer me­ni tre­ba svaki kva­li­te­tan igrač, a Iva­na kao igra­ča i čo­vje­ka ne bih vo­lio iz­gu­bi­ti. No is­to ta­ko ne­ću do­pus­ti­ti da se u mo­je­mu man­da­tu iz­gu­bi kult re­pre­zen­ta­ci­je. Sva­kom igra­ču bez raz­li­ke mo­ra bi­ti čast igrati za Hr­vat­sku, i tu ne­će bi­ti po­pus­ta ni za ko­ga, pa ni za Iva­na. Svi bi se mo­ra­li ugle­da­ti na Mo­dri­ća, ko­ji je u Ba­kuu pros­la­vio 34. ro­đen­dan, a i dalje s pu­no en­tu­zi­jaz­ma, že­lje i mo­ti­va do­la­zi na sva­ku ak­ci­ju. Tre­ba mu ski­nu­ti ka­pu i nak­lo­ni­ti se.

UZELI PR­VI BOD

re­mi ne­će pre­vi­še na­šte­ti­ti Hr­vat­skoj. Uvje­ren sam da će na kra­ju bez dra­me osi­gu­ra­ti Europ­sko pr­vens­tvo.

Pr­vo su po­lu­vri­je­me vi­ce­pr­va­ci svi­je­ta raz­bi­li Aze­re, tre­ba­li su im za­bi­ti tri-četiri gola, no do­ma­ćin je to sve pre­ži­vio, a on­da je u nas­tav­ku na trav­njak iz­aš­la dru­ga mom­čad. Hra­bri­ja, pu­no od­luč­ni­ja.

- Ovo je za sve nas ve­li­ka stvar, svi mo­ji igra­či bi­li su top, sa­mo na ta­kav na­čin se mo­že do bo­da pro­tiv Hr­vat­ske - re­kao je Jur­če­vić, ko­ji se na­kon utak­mi­ce nije vi­dio sa Zlat­kom Da­li­ćem. On i hr­vat­ski iz­bor­nik raz­go­va­ra­li su pri­je utak­mi­ce, a je­dan mu je biv­ši iz­bor­nik, nje­gov ve­li­ki pri­ja­telj Sla­ven Bi­lić, čes­ti­tao na ve­li­kom re­zul­ta­tu. - Sla­ven mi je kao pri­ja­telj pos­lao po­ru­ku da mu je dra­go zbog mo­jeg re­zul­ta­ta, zbog sve­ga što sam na­pra­vio u toj utak­mi­ci - ot­krio je Ni­ko­la. Azer­baj­džan je do­šao do pr­vog bo­da, ali je u proš­lim utak­mi­ca­ma bio bli­zu iz­ne­na­đe­nja. Za­ma­lo je uzeo bod u Za­gre­bu i Wa­le­su u pe­tak. - Uveo sam u re­pre­zen­ta­ci­ju pet-šest no­vih, mla­dih igra­ča. Za­do­vo­ljan sam svi­me u Ba­kuu, su­rad­nja sa sa­ve­zom je od­lič­na - ka­že Jur­če­vić. Dru­gi je put u četiri go­di­ne hr­vat­ski tre­ner za­us­ta­vio Hr­vat­sku na klu­pi Azer­baj­dža­na. Pro­si­neč­ki je 2015. go­di­ne iz­bo­rio 0-0 pro­tiv Ko­va­ča. - Eto, oči­to Hr­va­ti u Ba­kuu mo­gu za­us­ta­vi­ti Hr­vat­sku za­vr­šio je Jur­če­vić.

Aze­ri su u pe­tom ko­lu kva­li­fi­ka­ci­ja pr­vi put os­ta­li ne­po­ra­že­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.