Iz­bor­nik je optimist: Pu­no je bo­do­va u igri, ali mo­ra­mo mi­je­nja­ti

24sata - - SPORT -

Na­kon po­ra­za od Škot­ske (2-1) , sad već biv­ši iz­bor­nik U21 re­pre­zen­ta­ci­je Gra­čan is­tak­nuo je da ima još pu­no bo­do­va u igri. - Igra­či mo­ra­ju ima­ti kon­ti­nu­itet da bi na pra­vi na­čin mo­gli igrati u ovim utak­mi­ca­ma. Na­ma je cilj os­tva­ri­va­ti re­zul­ta­te da na­vik­ne­mo njih na ono što će ih če­ka­ti u A re­pre­zen­ta­ci­ji. Ima još pu­no bo­do­va u igri, sigurno da će­mo mo­ra­ti ne­ke stva­ri pro­mi­je­ni­ti, ali op­ti­mis­ti smo, re­kao je na­kon su­sre­ta Ne­nad Gra­čan. (tg, fh)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.