SVEKRVA, MOJ (NE)PRI­JA­TELJ

24sata - - SPORT -

- Sad kad si od­vr­tim film una­zad, nije mi jas­no ka­ko ni­sam od­mah pre­poz­na­la taj sve­kr­vin po­gled od pr­vog da­na bra­ka. U oči­ma joj je fr­cao pre­zir, oma­lo­va­ža­va­nje, iz­raz ko­ji je go­vo­rio "nisi ti do­volj­no do­bra za mog si­na, ne­maš poj­ma što nje­mu u ži­vo­tu tre­ba", a sve je bi­lo po­pra­će­no umjet­nim smi­je­škom - pri­sje­ti­la se, ne ta­ko dav­ne proš-los­ti, 35-go­diš­nja Re­na­ta.

“I ta­da je kre­nu­lo, sva­kim da­nom si­tu­aci­ja je pos­ta­ja­la sve lo­ši­ja i ta­ko iz mje­se­ca u mje­sec. Nje­na pri­go­va­ra­nja ko­ja se či­ta­ju "iz­me­đu re­da­ka", nje­ne "us­put­ne opa­ske" o mo­jem iz­gle­du, čis­to­ći do­ma, "do­bro­na­mjer­ne kri­ti­ke" o od­ga­ja­nju si­na i ig­no­ri­ra­nje mo­jih pra­vi­la ko­je sam pos­ta­vi­la u ve­zi nje­ga oko pre­hra­ne, od­la­ska u kre­vet i sve­ga dru­gog o če­mu se bri­ne jed­na maj­ka. To me je to­li­ko iz­lu­đi­va­lo da sam i sa­ma po­če­la sum­nja­ti u se­be. Pot­pu­no sam puk­la ka­da se po­če­la pet­lja­ti u od­nos me­ne i mog mu­ža ("ipak je to moj sin i uvi­jek će bi­ti", prav­da­la se). Nije ni nje­mu bi­lo la­ko. Pre­va­li­li smo broj­ne sva­đe, ali shva­ća­la sam da je bio na sre­di­ni bo­jiš­ni­ce, mo­rao je ba­lan­si­ra­ti iz­me­đu dvi­je va­tre. Vje­ruj­te mi, bi­lo je da­na ka­da sam bi­la na ru­bu da mu ka­žem "Tvo­ja ma­ma ili ja. Bi­raj, jer ova­ko vi­še ne ide". Ve­li­ka utje­ha bi­la je mo­ja pri­ja­te­lji­ca iz dje­tinj­stva i, ka­da je vi­dje­la ko­li­ko sam očaj­na, pre­po­ru­či­la mi je svo­ju ta­rot maj­sto­ri­cu. "Či­ta­nje iz ka­ra­ta!? Pa me­ni tre­ba psi­ho­log, ako ne i psi­hi­ja­tar", sko­či­la sam. No, bi­la sam sprem­na na sve, sa­mo da se vra­tim u nor­ma­lu. Zna­te što? Os­ta­la sam "paf" na­kon raz­go­vo­ra s maj­sto­ri­com ta­ro­ta. Ot­kri­la mi je da je srž pro­ble­ma za­pra­vo ne­si­gur­nost i strah mo­je sve­kr­ve da ću bi­ti bo­ja od nje! Sa­vje­to­va­la mi je da po­ku­šam do­pri­je­ti do nje kroz no­vi po­če­tak, is­kre­noš­ću, da je bo­lje upoz­nam, a čak i za­tra­žim sa­vje­te od nje. Ko­rak po ko­rak i svekrva je pos­ta­la dru­ga že­na. Da­nas se čes­to ču­je­mo, a u nje­nom po­gle­du je sa­da po­što­va­nje, usu­di­la bi se re­ći i to­pli­na - za­vr­ši­la je pri­ču Re­na­ta, ko­ja opet uži­va u brač­noj sre­ći.

Ka­da osje­ti­te da ste is­pu­ni­li sre­ćom ne­či­ji život, to nas po­ti­če da se još vi­še tru­di­mo, ra­di­mo naj­bo­lje što mo­že­mo i okup­lja­mo vr­hun­ske struč­nja­ke iz svi­je­ta ezo­te­ri­je – is­tak­nu­li su iz Ta­rot cen­tra „Svi­je­tla bu­duć­nost“. Naš Vam tim sto­ji na us­lu­zi od 0 do 24 sa­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.