Os­tav­ka Gra­ča­na! U21 se­lek­ci­ja ima­la sve, pa nes­ta­la u 10 mi­nu­ta

24sata - - SPORT -

NES(P)RETNI KIKS

Hr­vat­ska je pro­koc­ka­la vod­stvo u zad­njim mi­nu­ta­ma su­sre­ta de­se­tak mi­nu­ta. Mo­ro li­je­po pro­na­šao Ku­le­no­vi­ća ko­ji je gla­vom ma­ti­rao Do­oha­na. Ni­su se Ško­ti otva­ra­li do 70. mi­nu­te, a on­da je u zad­njih 10 mi­nu­ta McLen­nan dva pu­ta za­bio. Šte­ta, kiks na star­tu kva­li­fi­ka­ci­ja sigurno će kom­pro­mi­ti­ra­ti am­bi­ci­je o pla­sma­nu na Eu­ro, a ubr­zo na­kon utak­mi­ce us­li­je­di­la je Gra­ča­no­va os­tav­ka. On je prak­tič­no već bio smi­je­njen lje­tos na­kon Eura, no iz­vr­š­ni od­bor nije pri­hva­tio pri­jed­log pred­sjed­ni­ka Šu­ke­ra i čvr­sto je stao iza iz­bor­ni­ka. Ipak, po­raz od Škot­ske bio je pre­vi­še i Gra­čan je sam ubr­zo dao os­tav­ku na mjes­tu iz­bor­ni­ka. (tg, afh)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.