SCHUMIJE

24sata - - SPORT -

RO­ĐEN je Mic­ha­el Sc­hu­mac­her u Hür­t­hu, gra­di­ću kraj Köl­na. Otac mu je bio zi­dar i slo­žio mu je pr­vo vo­zi­lo. PR­VU POBJEDU os­tva­rio je sa šest go­di­na, kad je pos­tao klup­ski pr­vak u kar­tin­gu.

SVJETSKI PR­VAK pos­tao je pr­vi put u Fer­ra­ri­ju­te na­ni­zao pet ti­tu­la, do 2005. go­di­ne, kad je za­vr­šio tre­ći. MER­CE­DES mu je bio po­s­ljed­nja mom­čad u ka­ri­je­ri, gdje je pro­veo tri se­zo­ne. Zad­nju je utr­ku vo­zio 2012. go­di­ne za VN

Bra­zi­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.