Sr­bi­ja bi, kao i Hr­vat­ska, pla­sman u To­kio mo­gla tra­ži­ti u kva­li­fi­ka­cij­skom tur­ni­ru

24sata - - SPORT -

Ar­gen­ti­na je u če­t­vr­t­fi­na­lu Svjet­sko­ga ko­šar­ka­škog pr­vens­tva svla­da­la Sr­bi­ju 97-87. U po­lu­fi­na­lu če­ka bo­ljeg iz dvo­bo­ja SAD-a i Fran­cu­ske. Ju­na­ci Ar­gen­ti­ne bi­li su 39-go­diš­nji Lu­is Sco­la (20 ko­še­va) i sjaj­ni Fa­cun­do Cam­pa­zzo, ko­ji je utak­mi­cu za­vr­šio s 18 po­ena, 12 asis­ten­ci­ja i šest sko­ko­va. Naj­bo­lji u sr­p­skim re­do­vi­ma bi­li su Ni­ko­la Jokić (16 ko­še­va, 10 sko­ko­va) i Bog­dan Bog­da­no­vić (21 koš). Dru­gi po­lu­fi­na­list je Špa­njol­ska ko­ja je na kri­li­ma Ric­kyja Ru­bi­ja pobijedila Polj­sku 90-78 i če­ka bo­ljeg iz su­sre­ta Če­ške i Aus­tra­li­je. (ht)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.