VO TAJNO LIJEČENJE

24sata - - SPORT - Pi­še: ANTE BUŠKULIĆ

DOZVOLU za vož­nju kar­tin­ga nije mo­gao do­bi­ti u Nje­mač­koj pri­je 14. go­di­ne, pa ju je do­bio u Luk­sem­bur­gu UŠAO U FORMULU 3 kod Wil­li­ja We­be­ra u WTS. Na­tje­cao se u for­mu­li 3, te je osvo­jio 1990. go­di­ne, na­kon če­ga je ušao u Mer­ce­de­sov pro­gram za mla­de i na­tje­cao se u Wor­ld Sport­s­car Cham­pi­on­shi­pu, umjes­to For­mu­li 3000. Kad su ga he­li­kop­te­rom do­vez­li u Pa­riz u bol­ni­cu, ti­je­lo i li­ce bi­li su mu pre­kri­ve­ni da se ne vi­de. Obi­telj i li­ječ­ni­ci pri­ja­vi­li su ga pod laž­nim ime­nom. A u tu je kli­ni­ku do­la­zio još ba­rem dva pu­ta.

Ima li na­de da će se Mic­ha­el Sc­hu­mac­her (50) iz­li­je­či­ti? Na­kon tje­da­na u in­du­ci­ra­noj ko­mi pos­li­je te­ških oz­lje­da moz­ga uz­ro­ko­va­nih udar­cem gla­vom u ka­men na ski­ja­nju, šam­pi­on For­mu­le 1 od ruj­na 2014. u ku­ći je u Švi­car­skoj, da­le­ko od jav­nos­ti. Nit­ko osim čla­no­va uže obi­te­lji nije ga vi­dio, in­for­ma­ci­je ka­ko se bo­ri, ka­ko još ne mo­že ko­mu­ni­ci­ra­ti s oko­li­nom, cure na ka­palj­ku, pa je vi­jest o taj­nom li­je­če­nju u Pa­ri­zu odjek­nu­la svi­je­tom. Što se, dak­le, do­ga­đa sa Sc­hu­mi­jem? Služ­be­nih in­for­ma­ci­ja iz bol­ni­ce ni­ti Sc­hu­mi­je­va ti­ma ne­ma, ali zna se da ga li­je­či kar­di­olo­ški struč­njak, pro­fe­sor Phi­lip­pe Me­nas­c­he (69), pr­vi li­ječ­nik ko­ji je tu­đe ma­tič­ne sta­ni­ce ugra­dio pa­ci­jen­tu u sr­ce. Nje­go­vu eks­pe­ri­men­tal­nom li­je­če­nju ma­tič­nim sta­ni­ca­ma pod­vrg­nut je i Sc­hu­mac­her. Na­ga­đa se da će ga da­nas odves­ti ku­ći u Švi­car­sku, a vi­jes­ti o po­bolj­ša­nju zdrav­s­tve­nog sta­nja se oče­ku­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.