HRSKAVE LAĐICE OD KRUHA PU­NJE­NE JAJIMA I POVRĆEM

24sata - - MOZAIK & TV -

BROJ OSOBA: 2

PRI­PRE­MA: 25 MI­NU­TA

SASTOJCI: 1 BAGUETT, 1 RAJČICA, 1 PAPRIKA, 1 LUK, 4 JA­JA, 4 ŽLI­CE PARMEZANA, 2 ČEŠNJA PROTISNUTO­G ČEŠNJAKA, SOL, PAPAR Na­sjec­kaj pa­pri­ku, raj­či­cu i luk. Kruh pre­po­lo­vi pa tu po­lo­vi­cu opet pre­po­lo­vi i iz­re­ži na dva di­je­la. Iz­du­bi svaki dio. Na­sjec­ka­no po­vr­će po­mi­je­šaj s mas­li­no­vim uljem, do­daj češ­njak, sol i papar. Tom smje­som na­pu­ni lađice od kruha pa pos­pi si­rom. Na vr­hu oprez­no raz­bij ja­je i pe­ci na 180 stup­nje­va oko 15 mi­nu­ta.

Po­ša­lji­te nam re­cep­te i fo­to­gra­fi­je po­štom (24sata, ZA RE­CEPT, Ore­ško­vi­će­va 3d, Za­greb) ili na e-ma­il: li­fes­[email protected] Oda­bra­ne re­cep­te obja­vit će­mo u no­vi­na­ma.

Da­naš­nji re­cept pos­la­la je: Sa­nja Be­lić, Pu­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.