SA­VJET DA­NA

24sata - - MOZAIK & TV -

Su­še­nje i pe­gla­nje ko­se, bo­je­nje, klor i sla­na vo­da os­tav­lja­ju tra­ga na ko­si, a ona na­kon to­ga mo­že pos­ta­ti lom­lji­va ako je ne na­hra­ni­te. To mo­že­te uči­ni­ti pri­rod­nim sas­toj­ci­ma. Za vla­si­šte je od­lič­no mas­li­no­vo ulje, ko­je će u kom­bi­na­ci­ji s me­dom ko­si vra­ti­ti vlaž­nost. Po­mi­je­šaj­te dvi­je žli­ce mas­li­no­va ulja i dvi­je žli­ce me­da. Ma­sku na­ne­si­te na ko­su – od vr­ho­va pa pre­ma ko­ri­je­nu ko­se. Pre­krij­te ko­su plas­tič­nom ka­pom i za­tim je za­mo­taj­te u to­pli ruč­nik. Dr­ži­te ma­sku 30 mi­nu­ta, is­pe­ri­te je i nor­mal­no ope­ri­te ko­su.

Že­li­te li s na­ma po­di­je­li­ti svo­je tri­ko­ve za ljep­ši život, pi­ši­te nam na Ore­ško­vi­će­va 3d, 10000 Za­greb, Život za Sa­vjet da­na ili na li­fes­[email protected]

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.