LIVESTREAM 24SATA I VIDEO SPECIJALI

24sata - - MOZAIK & TV -

Na 24sata.hr i Fa­ce­bo­ok stranici 24sata te 24vi­deo svaki dan pra­ti­te li­ves­tre­amo­ve i te­mat­ske spe­ci­ja­le. Na­ši re­por­te­ri su pr­vi na te­re­nu i pra­te sve za­nim­lji­ve događaje. Osim to­ga svaki dan na na­šim stra­ni­ca­ma pra­ti­te i li­ve s gos­tom iz stu­di­ja. Oso­be iz jav­nog ži­vo­ta ko­men­ti­ra­ju ak­tu­al­na zbi­va­nja, a gle­da­te­lji im u ko­men­ta­ri­ma pos­tav­lja­ju pi­ta­nja. Svaki dan u 18.15 pra­ti­te video vi­jes­ti u dvi­je mi­nu­te.

24SATA.HR, 24SATA FB

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.