GOLA IS­TI­NA

24sata - - MOZAIK & TV -

Ro­man­tič­na pro­du­cen­ti­ca ju­tar­njeg te­le­vi­zij­skog showa (Kat­he­ri­ne He­igl) ne­volj­ko je uple­te­na u nit tes­to­va šo­vi­nis­tič­kog vo­di­te­lja showa “The Ugly Truth” (Ge­rard Bu­tler), ko­ji po­ku­ša­va do­ka­za­ti svo­je te­ori­je o ve­za­ma i po­mo­ći joj da pro­na­đe svo­ju lju­bav. Me­đu­tim, nje­go­ve pa­met­ne stra­te­gi­je do­ve­du do neo­če­ki­va­nog re­zul­ta­ta.

ŽANR: ROM. KOM., 2009., SAD REŽIJA: ROBERT LUKETIC ULOGE: GE­RARD BU­TLER    

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.