NOVINE

24sata - - MOZAIK & TV -

Ne­dje­lja, dan pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra. Ra­nje­nog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta Lu­dvi­ga To­ma­še­vi­ća za iz­la­zak na gla­so­va­nje os­po­sob­lja­va­ju nje­gov po­boč­nik Pr­ska­lo, su­pru­ga Ju­li­ja­na i kći La­ra. Na­kon što saz­na da Da­rio An­tić, di­rek­tor To­ma­še­vi­će­ve iz­bor­ne kam­pa­nje, da­ni­ma le­ži mr­tav u svo­me sta­nu, Dijana po­ku­ša­va sve da obja­vi vi­jest o nje­go­vom sa­mo­uboj­stvu. Bla­go An­tić u za­tvo­ru saz­na­je za si­nov­lje­vu smrt i to ga slo­mi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.