VE­LI­KI KOMBO

24sata - - MOZAIK & TV -

Na­kon što mu na­dre­đe­ni na­re­de da zbog re­za­nja tro­ško­va za­tvo­ri slu­čaj is­tra­ge pro­tiv sa­dis­tič­kog gan­g­s­te­ra, gos­po­di­na Browna, jer nije pro­na­šao do­volj­no do­ka­za pro­tiv nje­ga, po­li­cij­ski in­s­pek­tor Le­onard Di­amond od­la­zi u po­sjet Browno­voj dje­voj­ci, Su­san Lowell, ka­ko bi ot­krio ključ­ne do­ka­ze, no u pro­ce­su se za­lju­bi u nju.

ŽANR: KRIMIĆ, 1955., SAD REŽIJA: JOSEPH H. LEWIS ULOGE: CORNEL WILDE     

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.