PU­NO PIVA, MA­LO SEKSA

24sata - - TV PROGRAM -

JASONE, VOLIMO TE!

Pred­stav­lja­mo vam Li­li­an Cox i Do­ris Hob­day. Ove dvi­je da­me su ro­đe­ne 1924. go­di­ne i one su naj­sta­ri­je bli­zan­ke u Uje­di­nje­nom Kra­ljev­s­tvu, go­vo­ri­la je vo­di­te­lji­ca na en­gle­skom ITV-u dok su se ses­tre pe­nja­le na po­zor­ni­cu...

Sim­pa­tič­ne sta­ri­ce pos­ta­le su hit na Oto­ku kad su pri­je četiri mje­se­ca otvo­ri­le pro­fi­le na druš­tve­nim mre­ža­ma, a na­kon ovo­ga gos­to­va­nja na te­le­vi­zi­ji smi­je­ši im se i svi­je­tla bu­duć­nost u svi­je­tu šo­ubiz­ni­sa.

- Ka­ko smo do­ži­vje­le ovo­li­ko go­di­na? Pa, pi­le smo pu­no piva i ni­smo se pu­no sek­sa­le - rek­le su sta­ri­ce na odu­šev­lje­nje pu­bli­ke.

Do­ris je bi­la u bra­ku 65 go­di­na, nije ima­la dje­ce, a ni pre­vi­še seksa, rek­la je. Nje­zi­na ses­tra Li­li­an ro­di­la je pe­te­ro dje­ce, ali to je bi­lo vi­še ma­nje to od seksa, na­smi­ja­la je pu­bli­ku sta­ri­ca.

No sprem­ne su “pre­kr­ši­ti” svoj za­vjet i ri­ski­ra­ti ži­vo­te, ali sa­mo za jed­nog mu­škar­ca. - Obo­ža­va­mo Ja­so­na Stat­ha­ma! Mis­li­mo da je sja­jan tip - po­če­la je pri­ča­ti Li­li­an, a on­da je ri­ječ uze­la Do­ris: - Jed­nu noć da do­bi­jem na­sa­mo s njim i bi­la bih sprem­na umri­je­ti.

Ovaj par jed­no­jaj­ča­nih bli­zan­ki zad­njih go­di­na ži­vi u su­sjed­nim ku­ća­ma. Uju­tro se na­đu i kre­ira­ju sa­dr­žaj za svo­je pro­fi­le na druš­tve­nim mre­ža­ma.

- Sad nas pre­poz­na­ju. To je div­no - ka­žu cure za kraj. (rj)

Bli­zan­ke su fas­ci­ni­ra­ne glum­cem Ja­so­nom Stat­ha­mom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.