Zi­do­vi žar­kih bo­ja po­dig­nut će ma­li stan

24sata - - DOM -

Umjet­ni­ca Adri­an­ne Hawt­hor­ne ure­di­la je svoj stan u Chi­ca­gu, u SAD-u. Od 400 kva­dra­ta na­pra­vi­la je ša­re­nu oazu po uzo­ru na mak­si­ma­lis­tič­ki stil. Umjet­ni­ca ina­če vo­di i tvrt­ku za in­te­ri­je­re i umjet­nost Pon­no­pozz. U no­voj mo­der­noj zgra­di sa siv­kas­tim po­do­vi­ma i be­ton­skim ni­jan­sa­ma htje­la je do­da­ti bo­ju i život. Ovo joj je pr­vi za­jed­nič­ki stan s part­ne­rom Set­hom Tho­ma­som, pa je i cilj di­zaj­na bio spo­ji­ti dva ži­vo­ta i čo­vje­ka. Zi­do­vi su ša­re­ni i bi­je­li, ali us­kla­đe­ni te su pre­pu­ni umjet­nič­kih sli­ka, a te­pi­si i na­mje­štaj do­la­ze u jar­kim bo­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.