SO­BU ZANAŠU BAČVICU URE­DI­LA SAM ON-LINE’

SVE JE SPREMNO Ve­ći­nu stva­ri za be­bu na­ru­či­la sam pre­ko in­ter­ne­ta, a stol za pre­ma­ta­nje slo­ži­la sam sa­ma, ka­že Iva­na Nin­če­vić Le­san­drić

24sata - - DOM - Pi­še: TINA JOKIĆ NASTAVAK NA SLJEDEĆOJ STRANICI 

Ma­la ba­čvi­ca nam sti­že, nat­pis je do­bro­doš­li­ce ko­ji sto­ji u dje­čjoj so­bi­ci Iva­ne Nin­če­vić Le­san­drić, ne­za­vis­ne sa­bor­ske zas­tup­ni­ce klu­ba Mos­ta NL sa split­skom adre­som, ko­ja kra­jem ruj­na oče­ku­je pr­vo di­je­te.

Be­ba je za­sad sa­mo ma­la ba­čvi­ca jer ona i su­prug Ivan ni­su že­lje­li zna­ti spol, a upra­vo za­to dje­čja so­ba je, ba­rem za­sad, ure­đe­na u ne­utral­nim ni­jan­sa­ma: bež, si­vim i bi­je­lim to­no­vi­ma. Na­kon ro­đe­nja dje­te­ta u so­bu će ući i bo­je, pre­tež­no ru­ži­čas­ta za cu­ri­cu ili pla­va za dje­ča­ka. Tek tad u so­bi će svo­je mjes­to do­bi­ti i kre­ve­tić, ko­ji još sto­ji u kutiji.

- Če­ka­li smo da pro­đe pr­vih ne­ko­li­ko mje­se­ci trud­no­će i u lip­nju smo po­če­li s ure­đi­va­njem. Pr­vo bo­je­nje zi­do­va, pa na­mje­štaj i de­ta­lji. Stva­ri na­ru­ču­jem pre­ko in­ter­ne­ta i uži­vam u to­me. Sve je tu osim kre­ve­ti­ća, ko­ji ma­ma ne ‘pu­šta’ u so­bu. To je dio nje­zi­ne tra­di­ci­je, što sam joj po­ku­ša­la ra­ci­ona­li­zi­ra­ti, ali ni­sam us­pje­la. Umjes­to da se uza­lud tro­šim i ras­prav­ljam, od­lu­či­la sam po­pus­ti­ti, pa kre­ve­tić če­ka dok ne po­đem u ro­di­li­šte – pri­ča Iva­na, ko­ja je na­kon ne­ugod­nog is­kus­tva pret­hod­no pre­ki­nu­te trud­no­će shva­ti­la ko­li­ko su ne­ke stva­ri važ­ne, od­nos­no ne­važ­ne.

U KUTIJI Pre­ma že­lji mo­je ma­me, kre­ve­tić će slo­ži­ti kad odem u ro­di­li­šte, ka­že

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.