ZA SR­CE SE GRICKAJU ORASI A ZA OŠTAR UM BADEMI...

PRA­VA MJE­RA Zbog ka­lo­ri­ja ko­je sa­dr­že ne pre­po­ru­ču­ju se lju­di­ma ko­ji se la­ko deb­lja­ju pa je ide­al­no po­jes­ti ša­ku na dan - to je do­volj­no da sr­ce i mo­zak bo­lje ra­de

24sata - - ZDRAVLJE - Pi­še: MARIJANA MATKOVIĆ

Zbog svo­je hra­nji­vos­ti i nu­tri­tiv­ne vri­jed­nos­ti, ora­šas­ti plo­do­vi tre­ba­li bi bi­ti dio sva­kod­nev­ne pre­hra­ne jer su je­dan od naj­bo­lji iz­vo­ra bilj­nih pro­te­ina, ome­ge i mi­kro­mi­ne­ra­la, ka­že nu­tri­ci­onis­ti­ca Olja Mar­ti­nić. Do­da­je ka­ko su u vri­je­me kad je pre­hra­na bi­la ogra­ni­če­na ora­šas­ti plo­do­vi bi­li jam­s­tvo uno­sa dos­tat­ne ener­gi­je, dok da­nas, zbog vi­so­kih ka­lo­ri­ja ko­je sa­dr­ža­va­ju, ipak tre­ba ima­ti gra­ni­cu.

- Na to po­seb­no tre­ba­ju pa­zi­ti lju­di ko­ji ima­ju pro­ble­ma s odr­ža­va­njem tje­les­ne ma­se te im se la­ko hva­ta­ju ki­lo­gra­mi - upo­zo­ra­va.

OD­LI­ČAN SU MEĐUOBROK

Dak­le, ot­pri­li­ke ša­ku ora­ha pre­se­li­te u zdje­li­cu ko­ju mo­že­te dr­ža­ti uz se­be ti­je­kom da­na, a vre­ći­cu sklo­ni­te, ka­ko ne biste iz­gu­bi­li mje­ru. Umje­re­na ko­li­či­na ora­šas­tih plo­do­va vr­lo je po­želj­na kao međuobrok za uče­ni­ke i stu­den­te, jer su ome­ga mas­ne ki­se­li­ne kojima obi­lu­ju vr­lo zdra­ve za mo­zak i pam­će­nje. Spor­ta­ši­ma, voj­ni­ci­ma i pla­ni­na­ri­ma pre­po­ru­ču­ju se, pak, kao obrok u po­seb­nim uvje­ti­ma, pri­mje­ri­ce kad su na te­škom te­re­nu ili su u po­kre­tu ti­je­kom lo­ših vre­men­skih uvje­ta, do­da­je. - Ora­šas­ti plo­do­vi mo­gu bi­ti la­ga­ni međuobrok i za lju­de ko­ji su na di­je­ti, no pri­tom opet tre­ba vo­di­ti ra­ču­na o mje­ri - ne pre­po­ru­ču­je se vi­še od 5 do 10 ko­ma­da ora­ha, lješ­nja­ka ili slič­nih plo­do­va - ka­že Mar­ti­nić.

PAZITE KA­KO IH ČUVATE

Ipak, lju­di ko­ji su sklo­ni aler­gij­skim re­ak­ci­ja­ma tre­ba­ju bi­ti na opre­zu, jer mo­gu ra­zvi­ti aler­gi­ju na ora­šas­te plo­do­ve, dok se kod onih ko­ji bo­lu­ju od di­ver­ti­ku­lo­ze (naj­češ­će su to mu­škar­ci sta­ri­ji od 60) ili ul­ce­roz­nog ko­li­ti­sa, kao i lju­di­ma na ne­koj spe­ci­fič­noj di­je­ti, naj­češ­će sa­vje­tu­je da ih iz­ba­ce iz pre­hra­ne ili zna­čaj­no sma­nje nji­hov unos.

- Tre­ba bi­ti vr­lo opre­zan i kod skla­di­šte­nja ora­šas­tih plo­do­va jer ih vr­lo br­zo pro­na­đu na­met­ni­ci, a u nji­ma vr­lo br­zo bu­ja­ju i pli­jes­ni. Dak­le, sva­ka­ko ih tre­ba ču­va­ti u po­su­di s pok­lop­cem - is­ti­če nu­tri­ci­onis­ti­ca Mar­ti­nić. Do­da­je da su joj osob­no na­dra­ži bademi, dok lješ­nja­ke pri­pre­ma is­klju­či­vo pre­pr­že­ne u peć­ni­ci.

- Bra­zil­ski oraš­či­ći pri­ja­ju, pak, kad tre­bam br­zo uta­ži­ti osje­ćaj gla­di - ka­že su­go­vor­ni­ca te do­da­je da ora­šas­te plo­do­ve u pre­hra­nu mo­že­mo uvr­sti­ti i kroz kon­zu­ma­ci­ju ta­ko­zva­nih bilj­nih mli­je­ka i al­ter­na­tiv­nih braš­na ko­ja se od njih pro­izvo­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.