MAĐARI I, GO­TO­VI STE!

24sata - - SPORT - Pi­še: TOMISLAV GABELIĆ

Ne di­je­lim igra­če pre­ma to­me odak­le su i iz ko­je­ga klu­ba do­la­ze, ali za­nim­ljiv je de­talj da su svi iz Dal­ma­ci­je, re­agi­rao je Zlat­ko Da­lić kad smo mu rek­li da bi na Po­lju­du na Ma­đa­re mo­gao ju­ri­ša­ti s na­pa­dač­kom če­tvor­kom iz sr­ca Dal­ma­ci­je. Met­ko­vac Pet­ko­vić, Si­nja­nin Re­bić, Omi­ša­nin Pe­ri­šić i Spli­ća­nin Vla­šić ro­đe­ni su u Spli­tu ili sto­ti­njak ki­lo­me­ta­ra od Po­lju­da. Po­ker dal­ma­tin­skih aso­va za ko­nač­ni po­vra­tak re­pre­zen­ta­ci­je u Dal­ma­ci­ju!

I 100.000 ULAZNICA BI PLANULO

- Uvje­ren sam da će to bi­ti ve­li­ka utak­mi­ca i, da Po­ljud ima ka­pa­ci­tet od 100.000 mjes­ta, svih 100.000 bi­lo bi ras­pro­da­no! Već sad svi pi­ta­ju za ulaz­ni­ce. Po­ljud je bio na­ša že­lja i sad tre­ba­mo uči­ni­ti sve da ta utak­mi­ca pro­đe u skla­du s na­šim oče­ki­va­nji­ma i da po­t­vr­di ono što svi zna­mo o Po­lju­du i je­dins­tve­noj at­mo­sfe­ri ko­ja se na nje­mu mo­že do­ži­vje­ti - go­vo­ri nam Da­lić, ko­jem raz­go­vor o Po­lju­du vra­ća osmi­jeh dan na­kon ra­zo­ča­ra­nja u Ba­kuu.

Na­kon re­mi­ja ko­ji je, doj­ma smo, vi­še ra­zo­ča­rao na­vi­ja­če ne­go iz­bor­ni­ka.

- Uoči ovog cik­lu­sa ra­ču­na­li smo na četiri bo­da, to­li­ko smo i osvo­ji­li. Jas­no da smo svi ne­za­do­volj­ni na­kon re­mi­ja pro­tiv re­pre­zen­ta­ci­je ko­ju su svi na­ši kon­ku­ren­ti po­bi­je­di­li, ali do­go­dio se ta­kav dan. Su­per smo uš­li u utak­mi­cu, odi­gra­li od­lič­nih 30 mi­nu­ta, na ni­vou ono­ga iz Tr­na­ve, a on­da smo pro­ma­ši­li ne­ke zi­ce­re, raz­bra­ni­li smo pro­ti­vič­ko­ga go­la­ma­na i se­be uve­li u ner­vo­zu, ta­ko da u dru­gom po­lu­vre­me­nu ni­smo vi­še bi­li pra­vi.

ZAMJERAM SE­BI

U po­lu­vre­me­nu je upo­zo­ra­vao igra­če na ono što se do­go­di­lo.

- Bi­lo je jas­no da pa­da­mo i to sam im i re­kao. Ali igra­či­ma ne­mam što za­mje­ri­ti, oni su htjeli i da­li ko­li­ko su mo­gli. Je­di­ni ko­me imam pra­vo ne­što za­mje­ri­ti sam ja, mo­rao sam ra­ni­je mi­je­nja­ti, os­vje­ži­ti i uč­vr­sti­ti vez­ni

red.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.