DODIROM RU­KE PLACAT CU RACUNE

De­nis Pe­ri­ša (36) pod ko­žu si je ugra­dio mi­kro­čip ko­ji će mu omo­gu­ći­ti da na bla­gaj­na­ma pla­ća ra­ču­ne nas­lo­niv­ši ru­ku na POS-ov ure­đaj, a ne kar­ti­cu...

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: TINA JOKIĆ NAS­TA­VAK NA SLJEDEĆOJ STRA­NI­CI 

De­nis Pe­ri­ša, 36-go­diš­njak iz Ši­be­ni­ka, usko­ro bi umjes­to kar­ti­ca­ma na bla­gaj­na­ma mo­gao pla­ća­ti - nas­la­nja­njem ru­ke na POS ure­đaj. On je, na­ime, u dnu pal­ca ugra­dio čip ko­ji će mu to omo­gu­ći­ti. Ri­ječ je o ure­đa­ju ve­li­či­ne zr­na ri­že, a nje­go­va ugrad­nja tra­ja­la je pet mi­nu­ta.

- Ri­ječ je o NFC ure­đa­ju, on je ‘pi­ši-bri­ši’ čip na ko­ji se mo­že sta­vi­ti ne­ka­kav po­da­tak i kas­ni­je oči­ta­va­ti. Što god se na nje­ga ins­ta­li­ra, on od­go­va­ra s in­for­ma­ci­jom. Tre­nu­tač­no ne­ma ni­šta na nje­mu, ali če­kam do­go­vor s ban­kom da mi odo­bre pla­ća­nje po­mo­ću nje­ga. To će­mo pr­vo na­pra­vi­ti. Mis­lim da se ne ko­si s ni­kak­vim hr­vat­skim za­ko­ni­ma. Pla­ća­nje za­pra­vo ide pre­ko po­sred­ni­ka, u mo­jem slu­ča­ju pre­ko Go­ogle Paya. Kar­ti­ce su en­krip­ti­ra­ne pa se no­vac ne mo­že di­rek­t­no ski­da­ti pre­ko či­pa, ne­go sa­mo pre­ko po­sred­ni­ka – objas­nio nam je Pe­ri­ša.

SVE GO­TO­VO ZA PET MI­NU­TA

Čip je ku­pio pri­je se­dam, osam mje­se­ci, no tre­ba­lo mu je ne­ko vri­je­me da se odva­ži i ugra­di ga is­pod ko­že. - Ugra­dio sam ga kod ki­rur­ga u Za­dru, ci­je­li pos­tu­pak je tra­jao pet mi­nu­ta. Ni­je se ni on ni­kad su­sreo s ovak­vim zah­tje­vom. Do nje­ga sam do­šao pre­ko pri­ja­te­lja ko­ji mu ni­su ni­šta rek­li osim da že­lim sta­vi­ti im­plan­tat. Kad sam do­šao do nje­ga i kad je shva­tio o če­mu je ri­ječ, ni­je ni sam znao ka­ko će to iz­ves­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.