Go­ran Iva­ni­še­vić u su­za­ma se opros­tio od vo­lje­ne ses­tre...

Split: Broj­ni pri­ja­te­lji i rod­bi­na bi­li su po­dr­ška obi­te­lji na is­pra­ća­ju Sr­đa­ne Iva­ni­še­vić

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: M. MATANA, L. PTIČAR, D. LUGARIĆ

Naj­bli­ži čla­no­vi obi­te­lji i pri­ja­te­lji oku­pi­li su se ju­čer na split­skom grob­lju Lo­vri­nac ka­ko bi se po­s­ljed­nji put opros­ti­li od ses­tre naj­bo­ljeg Hr­vat­skog te­ni­sa­ča svih vre­me­na Go­ra­na Iva­ni­še­vi­ća (48), Sr­đa­ne Iva­ni­še­vić. Pri­je is­pra­ća­ja okup­lje­ni su iz­ra­ža­va­li su­ćut, a po­dr­šku su im sti­gli pru­ži­ti obi­telj­ski pri­ja­te­lji iz do­ba dok su Iva­ni­še­vi­će­vi ži­vje­li u Ki­ne­skom zi­du i dok je Go­ran tek za­po­či­njao ka­ri­je­ru. Zbog to­ga pro­ce­si­ja do grob­lja ni­je po­če­la ni u 17 sa­ti. Obred u ka­pe­li­ci za­po­čeo je sti­ho­vi­ma pje­sme Oli­ve­ra Dra­go­je­vi­ća “Moj li­pi an­đe­le” ko­ju su pje­va­li čla­no­vi kla­pe Con­tra. Te­ni­sa­ča je u te­škim tre­nut­ci­ma tje­ši­la su­pru­ga, vo­di­te­lji­ca Ni­ves (37) ko­ju ju je ci­je­lo vri­je­me dr­žao za ru­ku. Na po­greb je doš­la i Go­ra­no­va biv­ša su­pru­ga, Ta­tja­na Dra­go­vić (41). Plač, tu­ga i je­ca­ji. Od Sr­đa­ne su se ru­ža­ma opros­ti­li čla­no­vi obi­te­lji, pri­ja­te­lji i poz­na­ni­ci. Po­ko­pa­na je uz sti­ho­ve pje­sme “Ti­ho no­ći, mo­je zla­to spa­va”. Me­đu oža­loš­će­ni­ma bi­la je glu­mi­ca Ana Gru­ica Ugle­šić sa su­pru­gom Bo­ra­nom, otac te­ni­sa­ča Iva­na Lju­bi­či­ća, Mar­ko Lju­bi­čić, sli­ka­ri­ca Su­za­na Žu­nić, te­ni­sač Ma­te De­lić... Sr­đa­na Iva­ni­še­vić pre­mi­nu­la je proš­log če­t­vrt­ka na­kon bor­be s te­škom bo­les­ti u 53. go­di­ni. Proš­log tjed­na bi­la je na ope­ra­ci­ji sr­ča­nih za­li­sa­ka u Zagrebu, no ni­je se pro­bu­di­la. Kao mla­da ima­la je Hod­g­ki­no­vu bo­lest, od­nos­no rak lim­f­nih čvo­ro­va. Iš­la je na te­ra­pi­je, ali ka­ko nam je pri­je ne­ko­li­ko da­na is­pri­čao otac Sr­đan, tad se zra­či­lo “ši­ro­ko”, od­nos­no sve. Hod­g­kin se ni­je vra­tio, ali li­je­če­nje je os­ta­vi­lo tra­ga. Ima­la je ošte­će­nja na me­kim tki­vi­ma, posebno sr­cu i plu­ći­ma. Pri­je go­di­nu da­na do­bi­la je te­šku vi­rus­nu upa­lu plu­ća, a vi­rus je “na­pao” i tri za­li­ska ko­ja je tre­ba­lo pro­mi­je­ni­ti pa se od­lu­či­la na ope­ra­ci­ju. Pos­li­je ko­je se, na­ža­lost, ni­je pro­bu­di­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.