NASA JE SNIMILA SPLAV, HR­VAT­SKA SE MOLILA ZA DINA

Bro­do­vi su kre­nu­li pre­ma lo­ka­ci­ji, a obi­te­lji su iš­če­ki­va­le vi­jes­ti o nes­ta­lim po­mor­ci­ma

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: DE­NIS MAHMUTOVIĆ

Pu­tem sa­te­li­ta uoče­na je splav na Atlan­ti­ku. Ra­di se o snim­ci iz sa­te­li­ta s dva sa­ta od­ma­ka. Svi bro­do­vi su od­mah upu­će­ni na to mjes­to.

In­for­ma­ci­ji je to ko­ja je ju­čer sti­gla od Ne­ve­na Mel­va­na, glav­nog taj­ni­ka Sin­di­ka­ta po­mo­ra­ca. Ova po­s­ljed­nja ve­li­ka vi­jest za­pa­li­la je na­du u ci­je­loj Hr­vat­skoj, ko­ja iz se­kun­de u sekundu ju­čer bud­no pra­ti­la ra­zvoj si­tu­aci­je.

Sve je po­če­lo ra­ni­je pos­li­je­pod­ne. Pre­ma Ma­ri­ne Traf­fi­cu, šest bro­do­va ko­ji češ­lja­ju po­dru­čje na ko­je­mu bi se mo­gao na­la­zi­ti nes­ta­li ka­pe­tan Di­no Mi­škić sa šest bro­do­lo­ma­ca iz ha­va­ri­je Bourbon Rho­dea, iz­ne­na­da su pro­mi­je­ni­li ru­tu i kre­nu­li u for­ma­ci­ji pre­ma is­tom smje­ru. Bi­li su na vr­lo ma­loj uda­lje­nos­ti jed­ni od dru­gih, a po­mor­ci u Fa­ce­bo­ok gru­pi Bourbon Rho­de tvr­di­li su da su vje­ro­jat­no ne­što uoči­li. Nes­luž­be­no smo doz­na­li ka­ko se pri­pre­mao sas­ta­nak hr­vat­skih di­plo­mat­skih pred­stav­ni­ka u Fran­cu­skoj s ta­moš­njim duž­nos­ni­ci­ma. Usko­ro je i služ­be­no bi­lo po­t­vr­đe­no da su pro­mi­je­nje­ne ko­or­di­na­te bro­do­va ko­ji su u po­tra­zi. Ne­ven Mel­van iz Sin­di­ka­ta po­mo­ra­ca bio je u stal­nom kon­tak­tu s Di­no­vim pri­ja­te­lji­ma i obi­te­lji. Ni­je još bi­lo po­uz­da­nih in­for­ma­ci­ja, osim saz­na­nja o na­gloj pro­mje­ni smje­ra po­traž­nih bro­do­va.

A on­da su nam odjed­nom po­t­vr­di­li iz Sin­di­ka­ta ka­ko je uoče­na splav na sa­te­lit­skim snim­ka­ma. Do ta­da, po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko da­na, ci­je­la regija ko­ju su pre­tra­ži­va­li bi­la je pre­kri­ve­na gus­tim obla­ci­ma. Ju­čer se po­če­lo ra­zve­dra­va­ti. Na­da je buk­nu­la. Hr­vat­ska je usre­do­to­če­no pra­ti­la ti­jek po­tra­ge, iz mi­nu­te u mi­nu­tu. Ru­ža To­ma­šić je na ple­nar­noj sjed­ni­ci Europ­skog par­la­men­ta u Bruxel­le­su za­tra­ži­la od svih čla­ni­ca Uni­je da po­mog­nu u pro­na­la­sku Dina Mik­ši­ća i dru­gih nes­ta­lih po­mo­ra­ca s bro­da. U jed­nom tre­nut­ku, pre­ma Ma­ri­ne Traf­fi­cu, ALP Stri­ker je na­kon otprilike dva­de­set mi­nu­ta mi­ro­va­nja i spo­re vož­nje pro­mi­je­nio smjer pre­ma za­pa­du te ubr­zao na 15,4 čvo­ra. To je mu je bi­la naj­ve­ća br­zi­na u po­s­ljed­nja tri da­na. Na­pe­tost je po­ras­la do vr­hun­ca dok je či­ta­va zem­lja če­ka­la ras­plet vi­šed­nev­ne po­tra­ge. Ma­ri­ja­na Ke­džo Mi­škić, su­pru­ga nes­ta­log ši­ben­skog ka­pe­ta­na, tad je upu­ti­la apel fran­cu­skom mi­nis­tru vanj­skih pos­lo­va Je­an-Yve­su Le Dri­anu za­mo­liv­ši ga da nas­ta­vi po­tra­gu.

Kao su­pru­ga jed­nog od se­dam po­mo­ra­ca iz­gub­lje­nih na Atlant­skom oce­anu od po­to­nu­ća bro­da Bourbon Rho­de, ka­pe­ta­na Dina Mi­ški­ća, obra­ćam Vam se otvo­re­nim ape­lom i mol­bom da po­duz­me­te sve što je u Va­šoj mo­ći ka­ko bi se po­tra­ga za po­sa­dom pod rav­na­njem Re­pu­bli­ke Fran­cu­ske nas­ta­vi­la do pro­na­la­ska ovih se­dam lju­di – oče­va, mu­že­va, bra­će i si­no­va za či­je se ži­vo­te da­ni­ma mo­le ne sa­mo obi­te­lji, ne­go ti­su­će i ti­su­će gra­đa­na, lju­di do­brog sr­ca ko­ji su­osje­ća­ju s na­ma i na­šom ne­sre­ćom, za­po­če­la je svo­je pi­smo fran­cu­sko­me mi­nis­tru Ma­ri­ja­na Ke­džo Mi­škić.

‘NE­KA SE VRA­TI NA ROĐENDAN’

“Po­što­va­ni mi­nis­tre, do­zvo­li­te da Vas pod­sje­tim da je po­tra­ga za po­sa­dom Bourbon Rho­de za­us­tav­lje­na sa­mo se­dam da­na od nje­zi­na po­čet­ka; us­pr­kos to­mu što svi čla­no­vi po­sa­de ni­su pro­na­đe­ni i us­pr­kos iz­ja­va­ma pre­ži­vje­lih mor­na­ra ko­ji su po­s­vje­do­či­li da su sve če­ti­ri spla­vi us­pješ­no lan­si­ra­ne te da se po­sa­da ukr­ca­va­la na njih. Na­kon tri da­na oča­ja sti­gla je no­va na­da. Po­tra­ga je nas­tav­lje­na, a kao što zna­te uoče­ne su i sig­nal­ne ra­ke­te - do­kaz ži­vo­ta na­ših vo­lje­nih ko­ji da­ni­ma plu­ta­ju po Atlan­ti­ku! Ovi­me Vas mo­lim kao že­na, su­pru­ga i maj­ka dje­te­ta ko­je da­nas, na svoj 12. rođendan, že­li sa­mo da mu se otac vra­ti: ne­moj­te po­nov­no odus­ta­ti od njih! Pre­ki­dom po­tra­ge već su iz­gub­lje­na dra­go­cje­na tri da­na, a pro­tok vre­me­na im ne ide u pri­log. Mo­lim Vas u svo­je ime, u ime Di­no­ve maj­ke, ci­je­le na­še obi­te­lji, te u ime pre­os­ta­lih šest obi­te­lji ko­je stre­pe - ne­ka Fran­cu­ska Re­pu­bli­ka po­ka­že svo­je ve­li­ko sr­ce, hu­ma­nost i bri­gu za ma­log čo­vje­ka. Mo­lim Vas nas­ta­vi­te po­tra­gu, ša­lji­te na oce­an sve Va­še sna­ge i vra­ti­te ih ku­ća­ma - jer mi to ne mo­že­mo. Sve što mo­že­mo jest po­nu­di­ti Vam sim­bo­lič­nu fi­nan­cij­sku na­dok­na­du. Mo­ja obi­telj, pri­ja­te­lji i ja smo po­kre­nu­li Go Get Fun­ding kam­pa­nju za pri­kup­lja­nje sred­sta­va za po­tra­gu te je do sa­da pri­kup­lje­no go­to­vo 50.000 eu­ra, a do­bri lju­di nam se i da­lje jav­lja­ju i ša­lju po­moć. Sprem­ni smo sva­ki cent nov­ca ko­ji pri­ku­pi­mo upla­ti­ti za tro­ško­ve fran­cu­skih sna­ga uklju­če­nih u po­tra­gu, sa­mo da se­dam ži­vo­ta ne os­ta­ne pre­pu­šte­no na mi­lost i ne­mi­lost oce­anu”, na­pi­sa­la je.

‘ŠA­LJI­TE NA OCE­AN SVE SNA­GE’

Dan ra­ni­je ogla­sio se Bourbon Rho­de i obja­vio ka­ko još ni­su ni­ko­ga pro­naš­li. Dva po­mor­ca s Alp Stri­ke­ra ti­je­kom no­ći na po­ne­dje­ljak rek­li su da su vi­dje­li sig­nal­ne ra­ke­te te se brod upu­tio pre­ma tom po­dru­čju, u ko­or­di­na­ci­ji s fran­cu­skom služ­bom za spa­ša­va­nje na Ka­ri­bi­ma. Eki­pa iza gru­pe Bourbon Rho­de Res­cue naj­a­vi­la je da će an­ga­ži­ra­ti pri­vat­ni avi­on ako služ­be­na po­tra­ga ne uro­di plo­dom. Do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja no­vi­na po­mor­ci još ni­su bi­li pro­na­đe­ni.

DVA PO­MOR­CA S BRO­DA ALP STRI­KER REK­LI SU DA SU VI­DJE­LI MO­GU­ĆE ZNA­KO­VE SIG­NAL­NE RA­KE­TE

po­tra­ga se nas­ta­vi­la u smje­ru is­pa­lje­nja bi­je­le i cr­ve­ne ra­ke­te

Di­no­va su­pru­ga Ma­ri­ja­na Ke­džo Mi­škić pos­la­la je apel fran­cu­sko­me mi­nis­tru vanj­skih pos­lo­va ALP STRI­KER Teg­ljač ko­ji tra­ži Dina u sta­nju je ra­di­ti pod pu­nim op­te­re­će­njem čak 45 da­na bez od­la­ska u lu­ku po go­ri­vo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.