Zar se uvi­jek pre­ko le­đa uče­ni­ka mo­ra do po­vi­ši­ca?

24sata - - NEWS -

Či­nje­ni­ca je da su na­ši pro­s­vje­ta­ri ma­hom pot­pla­će­ni i Vla­da je trebala na­pra­vi­ti sve da spri­je­či naj­av­lje­ne štraj­ko­ve. Ova­ko opet uče­ni­ci is­pa­šta­ju jer će sve pro­pu­šte­ne sa­te mo­ra­ti na­dok­na­đi­va­ti. Pro­s­vje­ta­ri su tra­ži­li po­ve­ća­nje od 6 pos­to pla­će, od­nos­no rast od oko 600 ku­na. Vla­da im je po­nu­di­la če­ti­ri pos­to, i to u razmaku od šest mje­se­ci. Do­go­vor ni­je pos­tig­nut pa je od da­nas 70.000 uči­te­lja u štraj­ku. S ob­zi­rom na to da se u Vla­di hva­le od­lič­nim fi­nan­cij­skim re­zul­ta­ti­ma, za oče­ki­va­ti je da su pro­s­vje­ta­ri, kao i zdrav­s­tve­ni dje­lat­ni­ci, tra­ži­li po­vi­ši­ce. Kad ‘ste­žu’ re­men, ra­de im to pre­ko no­ći, a za po­vi­ši­cu mo­ra­ju u štrajk.

Od da­nas 70.000 prosvjetar­a u štraj­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.