POD POVEĆALOM

24sata - - NEWS -

• Hr­vat­ska je na­po­kon na­pra­vi­la pomak od pet mjes­ta na ljes­tvi­ci kon­ku­rent­nos­ti ko­ja je pu­to­kaz za inves­ti­to­re.

• Vla­da će se po­hva­li­ti tim po­ma­kom, ali de­talj­na ana­li­za po­ka­zu­je da baš i ne­ma raz­lo­ga za za­do­volj­stvo. Na­pre­dak je os­tva­ren jer se pro­ra­čun bo­lje pu­ni i za­to što ima­mo do­bru in­fras­truk­tu­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.